Teorie i czynniki przestępczości (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05900-XXXX-0503WYK0099
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Udział w zajęciach służy dostarczeniu studentom wiedzy na temat wybranych zachowań osób naruszających prawo;
-Celem jest także zapoznanie studentów z kierunkami profilaktyki przestępczości i przygotowanie ich do pracy z ludźmi, wymagającymi pomocy w zakresie wychodzenia ze stanu wykluczenia społecznego, w tym z osobami pozostającymi w konflikcie z prawem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Główne źródła wiedzy o przestępczości;
2. Pojęcie i zakres kryminologii;
3. Metodologia badań kryminologicznych;
4. Pojęcie przestępstwa, czynu zabronionego, czynu karalnego;
5. Źródła prawa w Polsce;
6. Główne rodzaje przestępczości w Polsce w latach 1990- 2009;
7. Podstawowe doktryny kryminologiczne (teorie anomii, podkultur, kontroli Hirschiego, stygmatyzacji);
8. Determinanty ludzkich zachowań naruszających normy prawne;
9. Profilaktyka kryminologiczna;
10. Przestępczość nieletnich jako istotny problem społeczny;
11. Przestępczość w związku z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi;
12. Zjawisko recydywy kryminalnej i penitencjarnej;
13. Kryminologia humanistyczna- podstawowe pojęcia;
14. Profilaktyka przestępczości- podstawowe zagadnienia;
15. Prognozy na temat zachowań przestępczych - związek ze zmianami społeczno-ekonomicznymi;
16. Pedagog resocjalizacyjny w pracy z osobami naruszającymi prawo.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
-Wykład konwersatoryjny;
-Pokaz;
-Metoda dialogowa;

Zaliczenie: test zaliczeniowy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. B. Hołyst. Kryminologia. PWN, Warszawa 1986;
2. L. Tyszkiewicz(red.) Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec młodzieży. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992;
3. K. Kmiecik- Baran. Młodzież i przemoc. PWN, Warszawa 1999;
4. J. Heitzman. Stres w etiologii przestępstw agresywnych. Wyd. UJ, Kraków 2002;
5. W. Ambrozik, F. Zieliński(red.).Młodociani mordercy. Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań 2003;
6. Z. Majchrzyk. Nieletni, młodociani, dorośli zabójcy i mordercy. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2004.