Psychologia społeczna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:14400-XXXX-0503WYK0072
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Psychologia społeczna
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość wykładanego przedmiotu.; Dla studentów III roku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot i metody psychologii społecznej. Interakcje międzyosobowe. Rozumienie rzeczywistości społecznej. Spostrzeganie międzyosobowe. Komunikacja interpersonalna. Wpływ społeczny. Stereotypy i uprzedzenia. Postawy i wartości. Agresja - geneza i sposoby redukowania. Asertywność. Psychologia polityczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
B. Wojciszka, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2002.
E. Aronson, Człowiek - istota społeczna. Warszawa 2001.
K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna. Warszawa 2000.