Psychologia ogólna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:14400-XXXX-0503WYK0064
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość współczesnych psychologicznych koncepcji człowieka, znajomość procesów poznawczych, emocjonalnych, motywacyjnych orez osobowości.; Dla studentów I roku pedagogiki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do psychologii, podstawowe informacje o współczesnych psychologicznych koncepcjach człowieka, procesach poznawczych - percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie; inteligencji człowieka; procesach emocjonalnych, motywacyjnych oraz osobowości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hilgard E.: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa ( kilka wydań ).
Psychologia, red. T.Tomaszewski, Warszawa ( kilka wydań ).
Zimbardo Ph., Ruch F.: Psychologia i życie. Warszawa 1997.