Teoria i filozofia literatury (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:08900-XXXX-04SEM0164
Kierunek studiów: Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Seminarium obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnej teorii literatury, poetyki i poetyki historycznej, literackiej aksjologii, estetyki szczegółowej i porównawczej, literatury XX wieku i współczesnej oraz problematykę filozofii i antropologii literatury.
Seminarium w szczególności poświęcone jest:

1.Przygotowaniom badawczym do dysertacji doktorskiej a następnie pisania jej pod kierunkiem prowadzącego seminarium
2.Organizacji badań naukowych doktoranta
3.Organizacja pracy zespołowej seminarium
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Komentarz, dyskusja, redakcja, adiustacja pracy doktorskiej
Treści programowe przedmiotu
1.Metodologia badań literaturoznawczych.
2.Metodyka pisania dysertacji doktorskiej
3.Studia nad zagadnieniami związanymi z tematem prac doktorskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W poszczególnych latach studiów doktorant przedstawia wyniki pracy badawczej i fragmenty dysertacji doktorskiej.
Zaliczenie całego seminarium na podstawie złożonej pracy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Problemy teorii literatury. Seria 1-4. Wrocław 1987-1998.
- Teoria badań literackich w Polsce. Tom 1-2, Kraków 1960.
- Teoria badań literackich za granicą. Tom 1-5, Kraków 1965-1980.
- Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1-4, Kraków 1970-1996.
- H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1997.
- M. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Wrocław 1979.
- Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2005.
- A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006
- Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1988.
Wartościowanie w badaniach literackich, pod red. S. Sawickieego i W. Panasa, lublin 1986
Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, pod red. S./ Sawickiego i A. Tyszczyka Lublin 1992.