Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0061
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Student zna najważniejsze nurty, prądy i zjawiska okresu. Potrafi nimi operować w odniesieniu do konkretnych dzieł literackich. Zna periodyzację literatury XX wieku. Zna konteksty historyczne, filozoficzne i kulturowe literatury tego okresu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.     Charakterystyka dwudziestolecia, pierwszej i drugiej fazy okresu.
2.     Ośrodki życia literackiego.
3.     Grupy poetyckie dwudziestolecia.
4.     Wybitne osobowości poetyckie poza grupami.
5.     Główne nurty w prozie, najważniejsi twórcy.
6.     Najwybitniejsi dramaturdzy.
7.     Krytyka literacka.
8.     Ważniejsze czasopisma.
9.     Odrodzenie religijne w literaturze dwudziestolecia.
10.   Życie literackie w czasie wojny i okupacji w kraju.
11.   Zmiany w literaturze twórców dwudziestolecia po wybuchu wojny.
12.   Pokolenie wojennych debiutantów.
13.   Ośrodki życia literackiego poza krajem w czasie wojny.
14.   Czas rozrachunków powojennych - wojna w poezji, prozie i w dramacie, literatura obozowa i łagrowa.
15.   Upolitycznienie życia kulturalnego, ideologizacja literatury, program marksistowskiej krytyki i nauki o literaturze, Środowisko "Kuźnicy".
16.   Katolicki model krytyki literackiej oraz literatury - dyskusja z marksistami. środowisko "Tygodnika Powszechnego" oraz "Znaku".
17.   Socrealizm - czas trwania, program, realizacja.
18.   Przykłady odrzucenia modelu socrealistycznego (poza środowiskiem katolickim).
19.   Debiuty, spóźnione debiuty i powtórne „debiuty” - literatura i życie literackie po 1956 roku.
20.   Nowa Fala.
21.   Zjawisko „drugiego obiegu” literatury.
22.   „Nowe Roczniki”, „pokolenie 76”, „Nowa Prywatność”.
23.   „Pokolenie bruLionu”.
24.   Ośrodki kulturalne i literackie na emigracji, wybitni twórcy emigracyjni.
25.   Przemiany genologiczne w literaturze - od zakończenia wojny do lat ostatnich.
26.   Eseje, dzienniki, reportaże.
27.   Dramat - najwybitniejsi twórcy i ich osiągnięcia.
28.   Nurt religijny w literaturze.
29.   Twórcy tak zwanego nurtu wiejskiego.
30.   Kresy i motyw pogranicza kultur w literaturze.
31.   Kultura i zagłada Żydów w literaturze.
32.   Literatura popularna (kryminał, romans popularny, science fiction, fantasy, komiks, piosenka itp.).
33.   Literatura wobec technicyzacji i audiowizualizacji kultury.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne: Analiza dzieła literackiego, historia literatury modernizmu.
Wymagania: znajomość podstawowych zjawisk i terminów związanych z literaturą oraz życiem literackim okresu.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, debata, praca w grupach, indywidualna praca z tekstem, elementy m. podawczej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (kolokwia, wystąpienia, notatki z lektury, aktywność na zajęciach).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Na stronach Katedry Literatury Współczesnej.