Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0060
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem obowiązkowych ćwiczeń z Historii literatury modernizmu jest zapoznanie uczestników z wybranymi tekstami artystycznymi oraz literaturą przedmiotu, na którą składają się rozprawy i szkice historycznoliterackie dobrane zarówno pod kątem zawartości informacyjnej, jak też zdolności inspirowania mniej lub bardziej zajmującej dyskusji. Omawiane zjawiska i problemy ujmowane są we wzajemnym odniesieniu. Profil ćwiczeń jest przekrojowy, egzemplaryczny i porównawczy; poruszana problematyka obejmuje zagadnienia ideowo-światopoglądowych podstaw prądów literackich, świadomości artystycznej i norm twórczości, konwencji stylistycznych i gatunkowych oraz badawczej praktyki interpretacyjnej w odniesieniu do konkretnych tekstów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- Manifesty, prasa, filozoficzne, światopoglądowe i estetyczne efekty kryzysu antypozytywistycznego.
- Poezja modernizmu - w poszukiwaniu pierwotności; między dekadentyzmem a franciszkanizmem; metafizyka modernizmu - ciało i duch.; "-izmy" poetyki modernistycznej (ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, parnasizm).
- Proza modernizmu - przewartościowania mitów modernistycznych; młodopolska cyganeria na wspak; w kręgu mitów narodowych. fikcjonalizm powieściowy wobec poetyki realizmu; miasto modernistyczne - języki nowej ekspresji; poszukiwania podmiotowości a estetyzacja brzydoty; folklor młodopolski
- Dramat - rozliczenie polskich mitów narodowych; obraz rewolucji 1905 w dramacie; dramat mieszczański - prowincjonalność galicyjska.
- Krytyka literacka.

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia, elementy wykładu, konwersacje
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Lista lektur do egzaminu z literatury modernizmu znajduje się na stronach Katedry Literatury Modernizmu. Lista lektur do zajęć podawana jest z wyprzedzeniem przez prowadzącego ćwiczenia.