Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301SEM0068
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - zajęcia podstawowe
Efekty kształcenia:
K_K04nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
K_K05odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznanego przez siebie za słuszne, nawet wbrew własnemu interesowi
K_K06rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
K_U03rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych na \"rynku idei\" stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w wybranej subdyscyplinie filozoficznej
K_U04samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne
K_U05w języku polskim i obcym pisze prace i/lub wygłasza referaty stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_U06podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień filozoficznych, tak w kontekście Polski, jak i zagranicy
K_U07wchodzi w dialog dotyczący kwestii filozoficznych tak ze specjalistami z innych nauk, jak i ze społeczeństwem
K_U08włącza się aktywnie i twórczo w organizację życia naukowego
K_U09rozumie potrzebę i wykazuje chęć twórczej współpracy ze specjalistami z wybranej subdyscypliny filozoficznej oraz z innych dyscyplin naukowych
K_U10prowadzi samodzielne i twórcze badania w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej i konfrontuje otrzymane wyniki ze specjalistami w wybranym temacie
K_W01posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli filozofii w społeczeństwie i kulturze oraz wpływ filozofii na przemiany społeczno-kulturowe
K_W02posiada wszechstronną i głęboką wiedzę na temat filozofii w strukturze nauk i jej roli dla nauki jako dziedziny kultury oraz poszczególnych typów nauk
K_W03dogłębnie zna specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości filozofii na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin
K_W04posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć (problemy, kierunki, postaci)
K_W05zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W06posiada wszechstronną wiedzę na temat głównych idei filozoficznych i ich rozwoju w stopniu umożliwiającym badanie relacji tych idei do głównych kierunków i idei wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W07ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod i strategii badawczych) i metodologii filozofii (typy metod charakterystycznych dla badań filozoficznych, metody analizy tekstów filozoficznych, strategie argumentacyjne)
K_W08zna specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na prowadzenie badań w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe (obowiązkowy) » Seminarium magisterskie
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Elementarna znajomość jęz. łacińskiego, zaliczony wykład kursoryczny historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Seminarium ma za zadanie zapoznanie uczestników z warsztatem historyka filozofii oraz przygotowanie pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Seminarium zapoznaje uczestników z periodyzacją dziejów filozofii i z różnymi koncepcjami uprawiania historii filozofii, zwłaszcza średniowicznej. Zapoznaje uczestników z najważniejszymi wydaniami źródeł filozoficznych, bibliografią, podręcznikami oraz wprowadza w warsztat historyka filozofii (metody, podstawowe pojęcia). W trakcie seminarium zostaje podjęta lektura tekstu klasycznego oraz omówienie pisanych prac dyplomowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Metody dialogowe, warsztatowe, problemowe.

Forma zaliczenia: Studenci przygotowujący na seminarium pracę magisterską powinni do dnia 15 lutego przedstawić temat pracy i bibliografię, a do 15 maja przygotować plan oraz jeden rozdział pracy. Studenci, którzy nie przygotowują pracy magisterskiej na tym seminarium powinni do dnia 1 maja przygotować na piśmie esej albo recenzję (maks. 5 stron).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN 2000; W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, Warszawa 1971.
Bibliografia uzupełniająca: U. Eco, Jak pisać pracę dyplomową? Podręcznik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.