Logika (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301SEM0083
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - zajęcia podstawowe
Efekty kształcenia:
K_K04nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
K_K05odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznanego przez siebie za słuszne, nawet wbrew własnemu interesowi
K_K06rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
K_U03rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych na \"rynku idei\" stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w wybranej subdyscyplinie filozoficznej
K_U04samodzielnie, krytycznie i twórczo identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze i argumenty, respektując naukowe rygory logiczno-metodologiczne
K_U05w języku polskim i obcym pisze prace i/lub wygłasza referaty stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_U06podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień filozoficznych, tak w kontekście Polski, jak i zagranicy
K_U07wchodzi w dialog dotyczący kwestii filozoficznych tak ze specjalistami z innych nauk, jak i ze społeczeństwem
K_U08włącza się aktywnie i twórczo w organizację życia naukowego
K_U09rozumie potrzebę i wykazuje chęć twórczej współpracy ze specjalistami z wybranej subdyscypliny filozoficznej oraz z innych dyscyplin naukowych
K_U10prowadzi samodzielne i twórcze badania w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej i konfrontuje otrzymane wyniki ze specjalistami w wybranym temacie
K_W01posiada wszechstronne i głębokie rozumienie roli filozofii w społeczeństwie i kulturze oraz wpływ filozofii na przemiany społeczno-kulturowe
K_W02posiada wszechstronną i głęboką wiedzę na temat filozofii w strukturze nauk i jej roli dla nauki jako dziedziny kultury oraz poszczególnych typów nauk
K_W03dogłębnie zna specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości filozofii na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin
K_W04posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć (problemy, kierunki, postaci)
K_W05zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W06posiada wszechstronną wiedzę na temat głównych idei filozoficznych i ich rozwoju w stopniu umożliwiającym badanie relacji tych idei do głównych kierunków i idei wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W07ma gruntowną znajomość metodologii ogólnej (ogólnych metod i strategii badawczych) i metodologii filozofii (typy metod charakterystycznych dla badań filozoficznych, metody analizy tekstów filozoficznych, strategie argumentacyjne)
K_W08zna specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na prowadzenie badań w zakresie wybranej subdyscypliny filozoficznej
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe (obowiązkowy) » Seminarium magisterskie
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Forma zaliczenia: na podstawie systematycznej obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, referaty, praca pisemna; bierna znajomość języka angielskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem seminarium z logiki w roku 2008/2009 będzie ontologia inżynieryjna DOLCE. Po wprowadzeniu w metodologię ontologii inżynieryjnej dyskutowane będą filozoficzne założenia oraz kluczowe elementy formalne tego systemu. Zasadniczym celem przedmiotowym seminarium jest rozpoznanie korzyści i ograniczeń stosowania filozofii i logiki w badaniach nad sztuczną inteligencją. Głównym celem podmiotowym jest zdobycie przez studentów umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów naukowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Gomez-Perez, A., Corcho, O., Fernandez-Lopez, M., Ontological Engineering, Londyn; Masolo, C., Borgo, S., Gangemi, A., Guarino, N., Oltramari, A., WonderWeb Deliverable D18. Ontology Library; Simons, P., Parts. A Study in Ontology, Oxford 1987; Welty, C., Mahindru, R., Chu-Carroll, J.: 2004, Evaluating Ontology Cleaning, Proceedings of AAAI-2004. AAAI Press, San Jose.