Literatura amerykańska (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0404SEM0233
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Kształtowanie otwartego, krytycznego myślenia przy omawianiu dzieł literackic.,
Wyrobienie umiejętności sprawnej analizy tekstów literackich,
stawiania pytań badawczych, stawiania i testowania hipotez.
Stworzenie forum do prezentacji przez studentów fragmentów pisanych przez nich prac.

Ograniczenia: Podstawowa wiedza z historii literatury amerykańskiej oraz z teorii literatury.

Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone są w oparciu o pracę z tekstami, pracę w grupach, dyskusje, oraz prezentacje, zarówno indywidualne jak i grupowe.
Różnorodne formy prowadzenia zajęć będą sprzyjać stawianiu i testowaniu hipotez.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z technikami badań naukowych z zakresu literaturoznawstwa, oraz z wymaganiami dotyczącymi pisania prac licencjackich.
Seminarium licencjackie poświęcone będzie zagadnieniom literatury amerykańskiej dziewiętnastego i dwudziestego wieku stanowiącym tematykę prac licencjackich przygotowywanych przez studentów.
Seminarium zostało zaprojektowane tak, aby dać studentom możliwość spojrzenia na utwór literacki w jego wymiarze formalnym i społeczno-kulturowym oraz rozwijania umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego.
Kurs będzie wspomagać rozwój umiejętności krytycznego czytania literatury w oparciu o przegląd kanonu literatury Amerykańskiej. Seminarium będzie również rozwijać umiejętność formułowania niezależnych opinii krytycznych na temat tekstów literackich. W ramach zajęć uczestnicy seminarium mają również możliwość zaprezentować swoje projekty prac licencjackich na różnych etapach ich zaawansowania.
Pierwszy semestr kursu poświęcony będzie analizie tekstów literackich, które będą odzwierciedlać zainteresowania seminarzystów. W trakcie pierwszego semestru studenci dokonają wyboru obszaru badawczego do pracy licencjackiej.
W drugim semestrze studenci będą mieli możliwość dyskusji na temat problemów badawczych i formalnych, które mogą napotkać w trakcie pisania pracy licencjackiej.
Seminarium ma również na celu zapoznanie studentów z wymaganiami formalnymi dotyczącymi pisania prac licencjackich. Poruszane będą miedzy innymi następujące zagadnienia: praca z tekstami źródłowymi, analiza tekstów literackich i krytycznych, struktura pracy licencjackiej, formułowanie tezy, edycja tekstu, dokumentowanie źródeł i tworzenie bibliografii (według standardów MLA).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie przedstawienia tematu, ogólnego planu pracy licencjackiej z roboczą wersją bibliografii.
Zaliczenie drugiego (końcowego) semestru na podstawie przyjętej i zatwierdzonej pracy licencjackiej.
Kurs kończy się egzaminem - obroną pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Teksty, które będą analizowane na zajęciach znajdują się w bibliotece IFA KUL. Część tekstów znajduje się również w darmowych elektronicznych zasobach w Internecie. Lektury czytane i omawiane są w języku angielskim.

Teksty prymarne będą udostępniane seminarzystom na początku kursu.

Teksty sekundarne:
Bercovitch, Sacvan. Puritan Origins of the American Self .New Haven: Yale Univ. Press, 1975.
Bercovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature. 8vls. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994- 2005.
Chase, Richard. The American Novel and Its Tradition. Garden City: Doubleday, 1957.
Elliot, Emory, ed. Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press, 1988.
Fiedler, Leslie. Love and Death in the American Novel. Normal: Dalkey Archive Press, (1960) 1998.
Gates, Henry Louis, Jr. The Signifying Monkey: A Theory of Afro-American Literary Criticism. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Goddu, Teresa A. American Gothic: Narrative, History, and Nation. New York: Columbia University Press, 1997.
Kolodny, Annette. The Lay of the Land: Metaphor as Experience and History in American Life and Letters. Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1975.
McHale, Brian. Constructing Postmodernism. London: Routledge, 1992.
Morrison, Toni. Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1992.
Rubin, Louis D., Jr., ed. The History of Southern Literature. Baton Rouge: Louisiana State Univ. Press, 1985.
Sachs, Viola. Idee przewodnie literatury amerykańskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
Slotkin, Richard. Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier 1600-1860. Norman: Univ. of Oklahoma Press, (1973) 2000.
Tabbi, Joseph. Cognitive Fictions. Minneapolis: Univ. Of Minnesota Press, 2002.
Tanner, Tony. The American Mystery. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Yaeger, Patricia. Dirt and Desire: Reconstructing Southern Women's Writing, 1930-1990. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.