Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:05900-XXXX-0404CWI0096
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela poprzez wykształcenie następujących umiejętności:

" samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie lekcji języka lub kursu językowego
" analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych
" stosowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających umiejętności językowe zgodnie z profilem ucznia
" ocena wypowiedzi ustnych i pisemnych
" poprawa błędów językowych

Kurs przygotowuje studentów do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego. W trakcie zajęć studenci zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe. Są wdrażani do samodzielnego i twórczego budowania procesu nauczania języka. Nabywają wiedzę dotyczącą zarówno przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka jak i planowania kursu językowego. Uczą się analizować i selekcjonować dostępne materiały dydaktyczne i opracowywać materiały własne. Kurs zaznajamia studentów z technikami nauczania poszczególnych elementów języka oraz technikami rozwijającymi podstawowe umiejętności językowe. Omówiona jest rola gramatyki i słownictwa oraz sprawności językowych (mówienie, pisanie, rozumienia ze słuchu, czytanie) w nauczaniu języka. Szczególny nacisk kładzie się na konieczność zapewnienia naturalności komunikacyjnej w nauczaniu poprzez integrowanie sprawności językowych. Kurs przygotowuje również słuchaczy do oceny jakości pracy z językiem i jej efektów poprzez ocenę osiągnięć ucznia, kontrolę wyników nauczania i samoocenę nauczyciela.
Słuchacze kursu zostają zapoznani z dominującym obecnie w nauczaniu języków obcych podejściem komunikacyjnym, które zakłada, że komunikowanie się stanowi kluczową umiejętność w nauczaniu języka. Celem nauki nie jest bezbłędne opanowanie systemu językowego, ale osiągnięcie kompetencji komunikacyjnej, rozumianej jako umiejętność efektywnego porozumiewania się w sposób odpowiadający danej sytuacji. Kurs zapoznaje słuchaczy z podstawowymi zasadami pracy na lekcji, które mają umożliwić uczniom wykształcenie kompetencji ko
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmioty wprowadzające: brak
wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1

Metody i pomoce dydaktyczne
Metody dydaktyczne stosowane na kursie to w głównej mierze metody aktywne tzn. takie, które zwiększają czynny udział uczących się w zajęciach. Zalicza się do nich: metody dyskusji tj.: burza mózgów, dyskusja wielokrotna, dyskusja panelowa, metoda gier dydaktycznych, metoda dialogowa.
Analiza i ocena materiałów dydaktycznych przeprowadzana jest poprzez pracę z podręcznikami do nauki języka angielskiego i dyskusje. Materiały własne przygotowywane są metodą warsztatową.
Dyskusje są często poprzedzone prezentacjami power-point i projekcją lekcji pokazowych.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: projektor multimedialny

Treści programowe:
1. Na czym polega znajomość języka obcego? Wprowadzenie pojęcia kompetencji komunikacyjnej.
2. Nauczanie elementów języka: zasady i techniki nauczania gramatyki (metoda indukcyjna i dedukcyjna). Techniki prezentacji i utrwalania materiału gramatycznego.
3. Wiek ucznia, a nauczanie gramatyki. Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Nauczanie elementów języka: wprowadzenie słownictwa. Techniki nauczania materiału leksykalnego.
5. Słownictwo, a umiejętności językowe. Ćwiczenia leksykalne w oparciu o pracę z tekstem.
6. Zasady rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem. Techniki poprzedzające, towarzyszące i następujące po przeczytaniu tekstu.
7. Zasady rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu. Techniki poprzedzające, towarzyszące i następujące po wysłuchaniu tekstu. Trudności związane z nauczaniem rozumienia ze słuchu.
8. Nauczanie sprawności mówienia. Elicytacja wypowiedzi poprzez obraz, słowo i dźwięk.
9. Mówienie, a błędy językowe. Poprawa błędów językowych.
10. Nauczanie pisania.
11. Ocena pracy pisemnej ucznia.
12. Łączenie sprawności językowych.
13. Planowanie lekcji: cele lekcji, przygotowanie i realizacja konspektu.
14. Przygotowanie autorskich mini-lekcji według poznanych zasad.
15. Zapoznanie się z metodami nauczania: metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda audiolingwalna, metoda reagowania ciałem.
16. Omówienie praktyki pedagogicznej: trudności i wyzwania związane z samodzielnym przygotowaniem i prowadzeniem lekcji.
17. Dyscyplina na lekcji: sposoby podtrzymania uwagi uczniów, atrakcyjność lekcji, strategie zachowań uczniowskich na lekcji.
18. Dyscyplina na lekcji: werbalne i niewerbalne techniki utrzymania dyscypliny w klasie.
19. Wybór materiałów nauczania: praca z podręcznikiem kursowym, ocena ćwiczeń podręcznikowych.
20. Wybór pomocy naukowych. Projektowanie własnych materiałów uzupełniających.
21. Testy językowe: rodzaje testów językowych, planowanie testu, kryteria poprawności testu językowego, sprawdzanie i ocena wyników testu, trudności wynikające z testowania.
22. Autonomia ucznia w procesie nauczania: pojęcie autonomii, trudności związane z wprowadzeniem autonomii.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr I, II
Aktywne uczestnictwo w zajęciach: 50%
Autorskie mini-lekcje: 30%
Esej semestralny: 20%

W związku z charakterem kursu, głównym elementem oceny studenta jest jego uczestnictwo w zajęciach.
Studenci przygotowują również esej semestralny (2000 słów) pt.: "Wybrane techniki nauczania języka obcego w kontekście podejścia komunikacyjnego" w oparciu o tekst źródłowy:

Larsen-Freeman, D. (2000) Techniques and Principles in language Teaching. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
Semestr III
Lekcja pokazowa: 40%
Teczka Nauczyciela (Teacher Portfolio): 40%
Test końcowy: 20%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brown, H. D. (1994) Teaching By Principles. An Interactive Approach To language pedagogy. Prentice Hall.

Brown, H. D. (2006) Principles of Language Learning and Teaching, Fifth Edition. Pearson ESL.

Harmer, J. (1998) How To Teach English. Longman.

Johnson, K. (2008) An Introduction To Foreign Language Learning and Teaching. Second Edition. Pearson Longman.

Komorowska, H. (2002) Metodyka Nauczania Języków Obcych. Fraszka Edukacyjna.

Larsen-Freeman D., (2000) Techniques and Principles in Language Teaching. Second Edition. Oxford: Oxford University Press.

Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. London: Prentice Hall International.

Tanner, R. (1998) Tasks for Teacher Education: A Reflective Approach (Coursebook, Trainer's Book). Pearson Longman.

Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge University Press.