Literaturoznawstwo (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0405SEM0114
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności przedstawiania wyników własnej pracy na tle osiągnięć nauki w zakresie obejmującym tematykę pracy licencjackiej jak również prowadzenie dyskusji naukowej w ramach seminarium. Przygotowując się do napisania pracy studenci poznają rygory pracy naukowej z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny seminarium oraz zapoznają się z warsztatowymi aspektami pracy naukowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
przygotowanie pracy licencjackiej
Praca licencjacka:
-charakter obszernego artykułu naukowego
-celem: samodzielne opracowanie wybranego problemu badawczego. Ponieważ jednak chodzi o pierwszy samodzielny projekt badawczy, sama forma pracy winna realizować wybraną przez studenta standardową formułę tekstu naukowego. Tzn. po wyborze tematu pracy student stara się zrealizować go w sposób maksymalnie myślowo oryginalny, ale w ramach istniejącej już metodologii czy wzorca opracowania naukowego.
-warto, aby po zdecydowaniu się na dany temat studenci postarali się przejrzeć kilka artykułów / prac poświęconych podobnemu zagadnieniu, jakim zamierzają się zająć. Po zapoznaniu się z budową poszczególnych tekstów, sposobem przeprowadzania wywodu naukowego, terminologią etc. należy wybrać jeden ze wzorców pisania tekstu naukowego, który będzie określał strukturę przyszłej pracy.
-wybór tematu winien się wiązać z zainteresowaniami, może to być np. ulubiony pisarz, szczególnie bliski temat lub zagadnienie teoretyczne
-temat nie może być zbyt szeroki, a jednocześnie powinien dotyczyć takich kwestii, których opracowanie nie będzie nastręczać trudności ze względu na niedostępność materiałów czy opracowań
-praca licencjacka nie powinna mieć charakteru przekrojowego ani wymagać zbyt obszernego opracowania, dlatego bardziej nadaje się na jej temat n.p. porównanie dwóch dramatów aniżeli twórczości dwóch dramatopisarzy.
Wymogi formalne dotyczące pracy:
ok. 20 stron / czcionka Times New Roman / rozmiar 12 / odstęp 1,5
-stronę tytułową przygotowujemy zgodnie z instrukcją. Na początku pracy zamieszczamy spis treści. Tytuły kolejnych rozdziałów zapisujemy czcionką 14 i wytłuszczamy. Tytuł każdego rozdziału zamieszczamy na nowej stronie u góry
Egzamin licencjacki:
Egzamin ustny, składany przed trzyosobową komisją. Składa się z 3 głównych pytań (którym towarzyszyć mogą pytania pomocnicze komisji): dwa z tematyki seminarium lub samej pracy oraz jedno wyjaśniające kwestie szczegółowe, niedostatecznie zdaniem recenzenta i promotora wyjaśnione w przedstawionej pracy.
Student otrzymuje również ocenę za kompetencję językową - na podstawie odpowiedzi na zadane pytania. Pytania zostają sformułowane w ramach zakresu 2 bloków tematycznych (po 1 na pytanie), które podaje studentowi promotor po ich uzgodnieniu z recenzentem odpowiednio wcześniej przed egzaminem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest – poza obecnością i aktywnym udziałem w zajęciach - przedstawienie dwóch referatów (prezentacji) (po jednej w każdym semestrze): pierwszy może opisywać założenia i pierwsze wyniki projektu dyplomowego lub obejmować inny materiał zaproponowany przez studenta lub prowadzącego, przy czym preferowane jest przedstawienie szczegółowego planu pracy oraz referat / prezentacja na temat, który będzie omawiany w pracy, zaś drugi powinien opisywać pracę wykon(yw)aną w ramach projektu dyplomowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?