Instytucje rynku finansowego w Polsce (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:04300-XXXX-02KON0082
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
C 1 - Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat systemu i zakresu kompetencji instytucji rynku finansowego w Polsce tworzących administrację finansową państwa.
C 2 - Zapoznanie studentów z aktami prawnymi stanowiącymi podstawę działalności instytucji rynku finansowego.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu prawa cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego
W3 - znajomość zagadnień z zakresu prawa finansowego

Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką
W2 - umiejętność analizowania aktów prawnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ustroju poszczególnych instytucji rynku finansowego - K_W01
2. student charakteryzuje podstawowe zasady działania instytucji rynku finansowego w Polsce - K_W13
3. student zna strukturę oraz podział kompetencji podmiotów administracji finansowej - K_W13
4. student wskazuje na podstawie orzecznictwa na najczęściej spotykane problemy dotyczące działalności instytucji rynku finansowego - K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
1. student poprawnie interpretuje przepisy ustaw regulujących działalność instytucji rynku finansowego - K_U02
2. student korzysta z aktów prawnych regulujących działalność administracji finansowej - K_U04
3. student potrafi samodzielnie rozwiązywać proste, nieskomplikowane problemy prawne związane z działalnością instytucji rynku finansowego w Polsce - K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1 student potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania - K_K06
2. student potrafi zorganizować warsztat pracy - K_K03
3. student dostrzega i formułuje dylematy etyczne przy rozstrzyganiu problemów prawnych - K_K04
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów, dyskurs, analiza prawna,
Treści programowe przedmiotu
Narodowy Bank Polski jako bank centralny, Komisja Nadzoru Finansowego, nadzór bankowy w Polsce na tle rozwiązań systemowych, banki komercyjne na polskim rynku finansowym, banki hipoteczne w Polsce, banki inwestycyjne, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A., instytucje ubezpieczeniowe i ich podział, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., fundusze inwestycyjne w Polsce, fundusze emerytalne, fundusze poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe występujące na polskim rynku finansowym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. Ocena z zaliczenia – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 50% zadanych pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe.
A. Szelągowska, Instytucje rynku finansowego w Polsce.
Z. Ofiarski, Prawo finansowe.