Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:08200-XXXX-02WYK0176
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obowiązkowe » Biblia – istota i rola w kulturze
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Ukazanie istoty Biblii i jej znaczenia w kulturze. Poznanie metod czytania Biblii. Praktyczna umiejętność posługiwania się Pismem świętym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z Pismem Świętym: nazwy i podział Biblii, treść i chronologia Ksiąg Pisma Świętego
Natchnienie biblijne i jego skutki: świętość i prawda Biblii
Historia powstania tekstu biblijnego
Hermeneutyka biblijna
Kanon Ksiąg Świętych. Historia Kanonu Biblijnego
Przekłady Biblii na języki narodowe
Metody czytania Pisma Świętego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin z lektur
FORMA ZALICZENIA – egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA – wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Kudasiewicz, Teologiczno-praktyczny wstęp ogólny do Pisma Świętego, Lublin 2000.
2.M. Bednarz, Zasłuchani w Słowo Pana, Tarnów 1991.
3.M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1982.
4.W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1989.
5. J. Kudasiewicz, Biblia, Historia, Nauka, Kraków 1978.
6. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986.
7.Wstęp do Starego Testamentu, red. Stachowiak, Poznań 1988.
8.Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. Wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981.
2.Wstęp do Nowego testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996.
3.Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, Warszawa 1996.
4.Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.
5.M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1982.