Prawo podatkowe (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10900-XXXX-02CWI0072
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Prawo podatkowe
Efekty kształcenia:
K_K01Dostrzega poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, identyfikuje własne kompetencje i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03Podejmuje wyzwanie celu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K06Przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania, a także na skutki tych rozwiązań.
K_W01Zna terminologię używaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki, definiuje podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi z zakresu finansów publicznych, zasadami wykładni i stosowania zawartych w nich norm oraz zakresu i formy odpowiedzialności w prawie finansowym.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Absolwenci kierunku administracja powinni posiadać wszechstronną wiedzę w zakresie tych przedmiotów, które mają związek z funkcjonowaniem gospodarki tj. ekonomii, administracji, zarządzania i prawa. Poznanie podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych publicznego prawa finansowego stanowi niezbędny element przygotowania do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w gospodarce rynkowej na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla.
Po zakończeniu zajęć student powinien
a)znać:
- podstawowe zasady gospodarki budżetowej państwa,
- formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
- pojęcie i elementy struktury podatku,
- podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej,
- konstrukcję najważniejszych podatków.
b) umieć:
- wskazać podstawowe źródła prawa finansowego,
- określić zakres i charakter odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe,
- wyjaśnić na przykładzie konkretnych kwot mechanizm obliczania kwoty zobowiązania podatkowego metodą fakturowania,
- obliczyć kwotę zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn,
- wskazać podstawowe obowiązki podatników podatków dochodowych i obrotowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynne uczestniczenie w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego.
FORMA ZALICZENIA:
Podstawową formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu prawa finansowego są kolokwia, których struktura obejmuje dwa elementy:
a)test – składający się z zadań zamkniętych zawierających trzy odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
b)pytania otwarte – krótkie pytania otwarte dotyczące podstawowych definicji oraz klasyfikacji
c)pytania opisowe.
KRYTERIA ZALICZENIA:
W trakcie zaliczeń będą sprawdzane tylko te wiadomości, które zostały przekazane w ramach wykładu informacyjnego i ćwiczeń oraz materiał zawarty w podręczniku. Podstawą do uzyskania oceny dostatecznej jest poprawne rozwiązanie 60% zadań zawartych w poszczególnych sprawdzianach.

Przy ustalaniu oceny końcowej uwzględniania będzie również praca studentów w trakcie zajęć (udział w dyskusji, przygotowywanie i prezentowanie wybranych zagadnień, rozwiązywanie kazusów).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATRA OBOWIĄZKOWA:
1.Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2008,
2.M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, Lublin 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, M. Salachna, Gdańsk 2007,
2.J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2008,
3.Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009,
4.B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2007, Wrocław 2007.