Psychologia społeczna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502CWI0077
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Udział w wykładzie z psychologii społecznej
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Pogłębienie informacji zdobywanych w trakcie wykładu. Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania, prowadzenia oraz interpretowania badań z zakresu szeroko rozumianej psychologii społecznej.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza pozwalająca definiować i tłumaczyć zachowania społeczne w ramach różnych koncepcji teoretycznych. Informacje umożliwiające trafnie rozpoznać problemy oraz przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom społecznym.
Umiejętności pozwalające adekwatnie analizować i interpretować zachowania osób będących pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem społecznym. Kompetencje umożliwiające wyszukiwać typowe problemy z obszaru psychologii społecznej i opracowywać narzędzia pozwalające określić występowanie oraz nasilenie poziomu niekorzystnych zjawisk społecznych, takich m.in. jak stereotypy i uprzedzenia.
Otwartość na różnego rodzaju problemy dotyczące procesów psychicznych i zachowań ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych. Wrażliwość na przestrzeganie zasad etycznych w trakcie realizowania badań (szczególnie w przypadku badań eksperymentalnych). Niezbędne umiejętności pozwalające wyrażać i argumentować sądy w sprawach dotyczących różnych zachowań ludzkich np. agresywnych lub nacechowanych uprzedzeniami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Zajęcia 1.Ćwiczenia wprowadzające do treści programowych omawianych w I semestrze, podanie wymagań i warunków zaliczenia przedmiotu, prezentacja internetowego narzędzia wspomagającego udział w ćwiczeniach.
Zajęcia 2.Nurty teoretyczne w psychologii społecznej - ćwiczenie interpretacji zachowań społecznych w ramach różnych podejść.
Zajęcia 3.Modele badawcze stosowane w psychologii społecznej cz. I: model obserwacyjny - charakterystyka, wady, zalety, przykłady badań.
Zajęcia 4.Modele badawcze stosowane w psychologii społecznej cz. II: model korelacyjny - charakterystyka, wady, zalety, konsekwencje niewłaściwej interpretacji związku między zmiennymi, przykłady badań.
Zajęcia 5.Modele badawcze stosowane w psychologii społecznej cz. III: model eksperymentalny - charakterystyka, warunki niezbędne do właściwego przeprowadzenia eksperymentu, podstawowe zasady etyczne, przykłady badań.
Zajęcia 6.Model eksperymentalny - analiza i dyskusja wyników eksperymentu więziennego P. Zimbardo.
Zajęcia 7.Model eksperymentalny - analiza i dyskusja wyników eksperymentu nad posłuszeństwem wobec autorytetu S. Milgrama.
Zajęcia 8.Badania sondażowe/kwestionariuszowe - rodzaje, strategie prowadzenia, sposoby zachęcania uczestników do udziału w badaniach.
Zajęcia 9.Zasady przygotowywania pytań ujmujących fakty.
Zajęcia 10.Zasady przygotowywania pytań ujmujących stany subiektywne.
Zajęcia 11.Przygotowanie pełnego kwestionariusza (instrukcja, metryczka, pytania/twierdzenia) ujmującego wybrane zjawisko o charakterze społecznym.
Zajęcia 12.Narzędzia internetowe wspomagające prowadzenie badań dotyczących opinii i postaw.
Zajęcia 13.Podsumowanie zagadnień omawianych w I semestrze.
Zajęcia 14.Kolokwium sprawdzające wiedzę oraz umiejętności nabyte w trakcie zajęć.
Zajęcia 15.Wpis zaliczeń.
Zajęcia 16.Ćwiczenia wprowadzające do treści programowych omawianych w II semestrze, podanie wymagań i warunków zaliczenia ćwiczeń.
Zajęcia 17.Technika socjometryczna i programy komputerowe wspomagające graficzną prezentację struktury oraz relacji zachodzących w grupie.
Zajęcia 18.Skale stosowane w psychologii społecznej cz. I - skala typu Thurstone'a i Likerta: wady, zalety, zasady konstrukcji.
Zajęcia 19.Skale stosowane w psychologii społecznej cz. II - Skalogram Guttmana, Skala Dystansu Społecznego Bogardusa - zasady konstrukcji, przykłady badań.
Zajęcia 20.Metoda pomiaru postaw utajonych - Test Utajonych Skojarzeń (IAT).
Zajęcia 21.Skale stosowane w psychologii społecznej cz. III - Dyferencjał semantyczny jako metoda do pomiaru konotacyjnego znaczenia pojęć oraz struktury stereotypów - zasady konstrukcji, przykłady badań.
Zajęcia 22.Tożsamość indywidualna i grupowa - charakterystyka, sposoby badania.
Zajęcia 23.Aprobata społeczna - uwarunkowania, metody pomiaru, obszary wykorzystania.
Zajęcia 24.Wybrane narzędzia do pomiaru efektywności funkcjonowania społecznego.
Zajęcia 25.Klasyfikacja i pomiar preferencji wartości (m.in Kwestionariusz Wartości Rokeacha, Skala Wartości Schelerowskich, Kwestionariusz Portretów Schwartza).
Zajęcia 26.Metody do pomiaru poczucia lokalizacji kontroli (m.in. Skala I-E, Kwestionariusz "Delta").
Zajęcia 27.Analiza i interpretacja wyników projektu badawczego z obszaru psychologii społecznej przeprowadzonego w ramach zajęć.
Zajęcia 28.Podsumowanie zagadnień omawianych w II semestrze.
Zajęcia 29.Kolokwium sprawdzające wiedzę oraz umiejętności nabyte w trakcie zajęć.
Zajęcia 30.Wpis zaliczeń.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Udział w zajęciach stacjonarnych (dyskusja, prezentacja multimedialna, metody warsztatowe, filmy obrazujące sytuacje społeczne). Korzystanie z materiałów oraz elektronicznych narzędzi komunikacji (fora dyskusyjne, czat) umieszczonych na wirtualnej platformie Konsorcjum Lubelskich Uczelni (www.konsorcjum.ilab.pl).
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie odbywa się niezależnie po każdym semestrze zajęć. Ocena z ćwiczeń stanowi wypadkową punktów zdobytych z kolokwium - 60% i prac zaliczeniowych - 40% (w zależności od semestru są to: raport z badań w obszarze psychologii społecznej, przygotowanie i zaprezentowanie ciekawostki dotyczącej psychologii społecznej, opracowanie kwestionariusza mierzącego problem o charakterze społecznym, udziału w projekcie badawczym).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
2. Babbie, E. (2004) Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN
3. Kenrick, D., Neuberg, S., Cialdini, R., (2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: GWP.
4. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.
5. Wojciszke, B., Doliński, D. (2008). Psychologia społeczna. W: D. Doliński, J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2) Gdańsk: GWP.
Literatura uzupełniająca:
1. Bohner, G., Wanke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: GWP.
2. Brzozowski, P. (2002). Uniwersalność struktury wartości: koncepcja Shaloma H. Schwartza. Roczniki Psychologiczne, 5, 27-51.
3. Cameron, J. E., Lalonde, R. N. (2001). Social identification and gender-related ideology in women and men. British Journal of Social Psychology, 40, 59-77.
4. Brzezińska, A. (2004). Socjometria, W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. s. 192 - 231.
5. Brzozowski, P (1995). Skala Wartości Schelerowskich. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
6. Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.
7. Drwal, R. Ł., Wilczyńska J. (1995). Opracowanie kwestionariusza aprobaty społecznej (KAS). W: R. Ł. Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości(57-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8. Matczak, A. (2001). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
9. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
10. Psychologia społeczna (kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej).