Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0196
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu organizacji i zarządzania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie zagadnień z zakresu teorii organizacji i zarządzania. Efektami kształcenia są umiejętności i kompetencje w zakresie: rozumienia struktury i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji, rozumienia i docenienia roli wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, stosowania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w praktyce funkcjonowania administracji publicznej, stosowania podstawowych metod i technik zarządzania organizacjami.
METODY DYDAKTYCZNE: Wykład, analiza literatury przedmiotu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień z zakresu przedmiotu, zaliczenie ćwiczeń.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin.
KRYTERIA ZALICZENIA: Uczestnictwo w zajęciach, końcowy wynik egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008.
2.A. Bednarski, Zarys teorii organizacji zarządzania, Toruń 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. A. F. Stoner (red.), Kierowanie, Warszawa 2002.