Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji
Kod ECTS:10600-XXXX-0200CWI0196
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po kursie student powinien znać najważniejsze pojęcia i zasady zarządzania, umieć analizować sytuacje wybranych organizacji oraz wyciągać wnioski
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu teorii organizacji i zarządzania, zapoznanie z historycznymi i współczesnymi kierunkami oraz metodami zarządzania, analizowanie zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia różnych organizacji oraz sposobów i etapów zarządzania
METODY DYDAKTYCZNE: Prezentacja, studium przypadku, burza mózgów, praca w małych grupach, dyskusja
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Przygotowanie analizy otoczenia, strategii i pozycji rynkowej wybranej organizacji w formie pisemnej albo prezentacji na zajęciach; zaliczenie dwóch kolokwiów, obecność na zajęciach;
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Zapoznanie się z określonym materiałem przed zajęciami, aktywna obecność
KRYTERIA ZALICZENIA: znajomość najważniejszych pojęć i zasad zarządzania, umiejętność analizowania sytuacji wybranych organizacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert-Jr., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001
2.S. P. Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002
3.W. R. Pawlak (red.), Zarządzanie z pasją czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, Wydawnictwo Forum 2004
4.A. Bednarski: Zarys teorii organizacji zarządzania, Toruń 2000
5.S. Wrzosek, Elementy nauki o administracji publicznej, WSH, Radom 2002