Język irlandzki (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09800-XXXX-0404CWI0014
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Pod koniec kursu studenci powinni umieć opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie, hobby i rzeczach, które lubią/ nie lubią robić.

Ograniczenia: Nie obowiązuje.

Metody dydaktyczne: Praca w grupie, w parach.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest wprowadzenie i zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nauczanego języka, m.in.: ortografią, systemem fonetycznym i strukturą gramatyczną języka celtyckiego. Ponadto studenci uczą się powitań, przedstawiania siebie i innych osób, opisywania czynności dnia codziennego a pod koniec kursu potrafią również opowiedzieć o swojej rodzinie i zainteresowaniach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kilka testów sprawdzających postęp w pierwszym i drugim semestrze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wszystkie materiały przygotowane przez prowadzącego.