Historia literatury amerykańskiej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0404CWI0036
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wyrobienie, poprzez uważne czytanie tekstów źródłowych, umiejętności sprawnej analizy oraz syntezy wielu problemów przedstawianych w literaturze amerykańskiej, których rozumienie pozwoli na krytyczne odniesienie się do współczesnej Ameryki (społeczeństwo/kultura/polityka) oraz jej roli w świecie.

Ograniczenia: Podstawowa wiedza z zakresu literatury i kultury amerykańskiej.

Metody dydaktyczne: Praca z różnorodnymi "tekstami" kulturowymi (teksty pisemne, filmy, piosenki), dyskusja grupowa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z ważnymi tekstami z literatury amerykańskiej (poezja, powieść, kroniki, autobiografie etc.), począwszy od XVII wieku (Indianie, Purytanie, początki Oświecenia), poprzez Romantyzm, Realizm, Modernizm, aż do tekstów pisanych już po II Wojnie Światowej i okresu postmodernizmu. Teksty te pokazują z jednej strony kontynuację tradycji kulturowej Ameryki zapoczątkowaną przez piśmiennictwo purytańskie, a z drugiej strony są ogólnym wprowadzeniem do utworów będących już dużo ściślej związanych z poszczególnymi epokami kulturowo-literackimi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zajęcia kończą się testem semestralnym po pierwszym semestrze oraz egzaminem końcowym z całości materiału po drugim semestrze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowe: aktualna lista lektur (otrzymacie ją od uczącego)

Zaawansowane:
Zbigniew Lewicki, ed. A Handbook of American Literature for Students of English
Emory Elliott, ed. Columbia Literary History of the United States
Kopcewicz/Sienicka, Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie (tom 1-2)
Agnieszka Salska, red. Historia literatury amerykańskiej XX wieku (tom 1-2)
David Perkins, A History of Modern Poetry
Alexander Stephan, ed., The Americanization of Europe: Culture, Diplomacy, and Anti-Americanism after 1945 (New York: Berghahn Books, 2006)