Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09200-XXXX-0404CWI0209
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności poprawnej analizy tekstów literackich z zastosowaniem terminologii i pojęć krytyczno- i teoretycznoliterackich, zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami literatury angielskiej, należącymi do osiągnięć literatury światowej, oraz nauczenie korzystania z tekstów krytycznych i monografii. Jego zadaniem jest przygotowanie studentów do dalszych, bardziej zaawansowanych kursów literaturoznawczych.

Ograniczenia: Wymagana podstawowa wiedza o wcześniejszych okresach historii literatury angielskiej.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, metody dialogowe, przygotowywanie prezentacji przez studentów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs analizuje najważniejsze i najbardziej reprezentatywne utwory poezji i prozy angielskiej XIX i XX wieku, ilustrujące poszczególne epoki i trendy literackie i charakterystyczne dla najwybitniejszych twórców, zwracając uwagę na ich wartość historyczną, cechy gatunkowe i wartości artystyczne. Pierwszy semestr skupia się na literaturze Romantyzmu i epoki wiktoriańskiej, drugi poświęcony jest literaturze XX-wiecznej, począwszy od Modernizmu, poprzez literaturę wojenną i powojenną, kończąc na współczesnej literaturze postmodernistycznej, postkolonialnej i feministycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywny udział w zajęciach, test semestralny (I-szy semestr), 1-2 krótki testy klasowe, samodzielne przygotowanie pisemnej pracy semestralnej (II-gi semestr).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
READING LIST
1. W. BLAKE: "The Lamb"; "The Tyger"; "The Sick Rose"; "London"
2. W. WORDSWORTH: "Resolution and Independence"
3. S. T. COLERIDGE: "The Rime of the Ancient Mariner"
4. J. KEATS: "La Belle Dame Sans Merci"; "Ode on a Grecian Urn"
5. P. B. SHELLEY: "Ode to the West Wind"
6. G. G. BYRON: from The Vision of Judgment
7. C. DICKENS: Great Expectations
8. E. BRONTË: Wuthering Heights
9. G.ELIOT: The Mill on the Floss
10. R. BROWNING: "My Last Duchess"
11. TENNYSON: "Ulysses"
12. D. G. ROSSETTI: "The Blessed Damozel"
13. G.M.HOPKINS: "Spring and Fall", "Pied Beauty"
14. O.WILDE: The Picture of Dorian Grey
15. W.B.YEATS: "Sailing to Byzantium", "The Magi", "The Second Coming"
16. J.CONRAD: "Heart of Darkness"
17. War poets:
R.BROOKE: "The Soldier"
W.OWEN: "The Snow", "Futility", "The Chances", "Arms and the Boy", "Strange Meeting"
S.SASSOON: "They", "The Troops", "Memorial Tablet", "Ancient History", "The Dug-Out"
I.ROSENBERG: "The Immortals", "Louse Hunting", "Break of Day"
E.THOMAS: "The Glory", "The Gallows"
18. E.POUND: Hugh Selwyn Mauberley (I-IV), "In a Station of the Metro"
19. T.S.ELIOT: "The Love Song of J.A.Prufrock", "A Game of Chess" (from The Waste Land), "Journey of the Magi"; "Hamlet"
20. J.JOYCE: A Portrait of the Artist ...; Ulysses (fr.)
21. A.HUXLEY: Point Counter Point / Brave New World
22. Poets of the 1930's:
W.H.AUDEN: "Musee des Beaux Arts", "Lady Weeping at the Crossroads"
L.MacNEICE: "Museums", "Prayer Before Birth", "Snow"
S.SPENDER: "Icarus", "Lost"
C.D.LEWIS: "Come, Live With Me", "Almost Human"
W.EMPSON: "Missing Dates", "Legal Fiction"
B.BERGONZI: "1937"
23. G.GREENE: Brighton Rock
24. Post-War Poetry:
D.THOMAS: "Fern Hill", "Poem in October", "Do Not Go Gentle "
T.HUGHES: "Ghost Crabs", "Hawk Roosting", "Thistles", Crow [fr.]
P.LARKIN: "Deceptions", "Wedding Wind", "Wants"
T.GUNN: "Black Jackets", "Elvis Presley", "The Corridor"
C.TOMLINSON: "Through Binoculars"
A.MITCHELL: "Time and Motion Study"
D.J.ENRIGHT: "Apocalypse"
C.RAINE: "A Martian Sends a Postcard Home"
S.HEANEY: "Digging"
25. W.GOLDING: The Spire
26. J.FOWLES: The French Lieutenant's Woman
27. J. BARNES: A History of the World in 10? Chapters
28. J. WINTERSON: Oranges Are Not the Only Fruit