Metodologia badań nad językiem (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:08900-XXXX-04WYK0098
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Student powinien zapoznać się z wieloaspektowymi i zróżnicowanymi metodologiami badań nad językiem. Celem przedmiotu jest także przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej. Zapoznanie studentów z najważniejszymi kierunkami i szkołami w językoznawstwie i wypracowanymi przez nie metodologiami badań lingwistycznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu metodologii – naukowego i systemowego badania języka, szkół językoznawstwa oraz wypracowanych metod badawczych. Historia językoznawstwa (metoda historyczno-porównawcza – szkoła młodogramatyków). Strukturalizm w analizach językoznawczych, metodologiczne założenia językoznawstwa generatywnego i kognitywnego. Metodologie językoznawcze w ujęciu interdyscyplinarnym. Zapoznanie z metodami językoznawczymi – metodą filologiczną, historyczno-porównawczą, metodą statystyczną, metodą retrospekcji, metodami empirycznymi, korpusowymi itp.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, wstęp do językoznawstwa.

Metody dydaktyczne: Metoda podająca – wykład.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie podpisem na podstawie uczestnictwa w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa (wybór)
I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998; Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999; R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001; A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1978; Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004; Metodologie językoznawstwa, red. P. Stalmaszczyk, Łódź 2006; T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1967; T. Milewski, Teoria, typologia i historia języka, Kraków 1993; E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1999;

Literatura uzupełniająca
J. Flisiak, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1978; Podręczniki do gramatyki, historii, dialektologii języka polskiego, w których przedstawiane są metodologie poszczególnych działów nauki o języku; Język – umysł – kultura, Warszawa 1999; Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999; J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006; S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994; T. Milewski, Teoria, typologia i historia języka, Kraków 1993.