Poetyka, cz. II (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0119
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia z poetyki, rozumianej jako szczegółowa teoria literatury, obejmują dwuletnie (cztery semestry) studium wiedzy o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Studenci powinni w trakcie studium przyswoić sobie zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki, pojąć wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła i ich nacechowania genologicznego, posiąść umiejętność formułowania problematyki badawczej
w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosowania wiedzy z zakresu poetyki w analizie literackiej. Na drugim roku zajęcia obejmują semantykę literacką, tematologię, kompozycję (III. semestr) oraz genologię (IV. semestr).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Motyw, wątek, temat.
Topos.
Postać literacka.
Układy zdarzeniowe.
Czas i przestrzeń.
Kompozycja i spójność tekstu.
Wokół pojęcia gatunku literackiego.
Genologia historyczna.
Kategoria podmiotu lirycznego i wirtualnego odbiorcy.
Narrator i narracja.
Struktura dramatu.
Inne zagadnienia: groteska i intertekstualność.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne: Zaliczony pierwszy rok ćwiczeń z poetyki.

Metody dydaktyczne: Dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawę zaliczenia przedmiotu na II roku stanowią: uczestnictwo w ćwiczeniach, roczna praca z poetyki o charakterze analitycznym (jej temat ustalany jest na początku roku), egzamin w letniej sesji egzaminacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1967 (i wyd. następne)
A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa 1990 (i wyd. następne)
Słownik terminów literackich, pod red. J Sławińskiego, Warszawa 1998.