Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09800-XXXX-04CWI0072
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wprowadzenie do kształcenia historycznojęzykowego na kolejnym roku studiów. Wykształcenie umiejętności wyjaśniania współczesnych zjawisk fonetycznych procesami historycznymi; ukazanie poziomów wspólnoty komunikatywnej Słowian.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia związane z prasłowiańską grupą językową i rolą języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w rekonstrukcji języka psł.; kwestie historyczno-kulturowe dotyczące scs-u, metodologia badań nad praojczyzną Słowian i ich językiem
Bloki tematyczne: I. Fonetyka: system głoskowy języka psł., procesy fonetyczne: jotacyzacja, palatalizacja spółgłosek welarnych, metateza. II. Fleksja: czasownika, rzeczownika, przymiotnika i zaimka; system liczebnikowy języka psł. III. Elementy składni.

Metody dydaktyczne: Praca zespołowa; elementy wykładu; praca własna; praca grupowa; praca z tekstem.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach; pozytywne wyniki kolokwiów ustnych i pisemnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2006.; L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006;
Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

T. Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1991; Żywoty Cyryla i Metodego, Poznań 1959.