Pedagogika porównawcza (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0052
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zaprezentowanie wizji nowoczesnej oświaty początków XXI wieku. Zapoznanie ze współczesnymi systemami edukacyjnymi i ich reformami, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich Unii Europejskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Znaczenie przedmiotu dla teorii i praktyki pedagogicznej. Koncepcje i metody badań w pedagogice porównawczej. Znaczenie kontekstu społeczno – kulturowego oraz polityczno – ekonomicznego i jego rola w kształtowaniu się oświaty w poszczególnych krajach. Podstawowe bariery i problemy edukacyjne we współczesnym świecie, zwłaszcza związane z zarządzaniem oświatą. Zadania międzynarodowych instytucji, organizacji i ośrodków zajmujących się edukacją. Współczesne reformy edukacyjne i ich uwarunkowania. Międzynarodowe standardy edukacyjne a polskie zakłady kształcenia. Pedagogika innowacyjna w wybranych krajach rozwiniętych, w tym koncepcje szkoły współczesnej. Szkoły niepubliczne w systemach oświatowych wybranych krajów. Oświata i szkolnictwo w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Współczesne tendencje w kształceniu ogólnym i zawodowym. Niepowodzenia szkolne i sposoby ich przezwyciężania na przykładach wybranych krajów. Praca z młodzieżą trudną wychowawczo, na tle porównawczym. Współczesne tendencje w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Udział w wykładzie (dyskusja), stawianie pytań.
Forma i warunki zaliczenia :
Wymagana aktywność na wykładzie przejawiająca się m. in. stawianiu pytań i dyskusji (25%). Finalnym zakończeniem jest egzamin ustny lub pisemny (75%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
R. Pachociński, Oświata XXI wieku, Warszawa 1999;
M. J. Adamczyk, A. Ładyżyński, Edukacja w krajach rozwiniętych, Stalowa Wola 1999;
D. Dziewulak, Systemy szkolne Unii Europejskiej, Warszawa 1997;
E. Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, wyd. II, Lublin 2000.
J. Prucha, Pedagogika porównawcza. Podstawy międzynarodowych badań oświatowych. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004.