Wiedza o kulturze (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Kod ECTS:08900-XXXX-0403CWI0177
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Zajęcia obejmują elementy antropologii kulturowej, rozumianej jako refleksja nad istotą i etosem kultury oraz przemianami kulturowymi. Zaprezentowana zostanie panorama aktualnych sposobów badania kultury, ich zaplecze filozoficzne i konsekwencje dla współczesnej świadomości człowieka jako twórcy i odbiorcy przekazów kulturowych.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Prezentacja multimedialna, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
podmiotowość, tożsamość, rytuał, seksualność, tabu i zło w kulturze, "kondycja ponowoczesna", kultura popularna i media, kontrkultura
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie 15-minutowego referatu (prezentacji) dotyczącego jednego z zagadnień zawartych w programie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów. Red A. Mencwel. Warszawa 2005. Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. G. Godlewski. Warszawa 2003Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Red.L.Kolankiewicz. Warszawa 2005Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. M. Szpakowska. Warszawa 2008.Literatura uzupełniająca:W. Burszta. Antropologia kultury. Poznań 1998J.Gajda. Antropologia kulturowa. Cz 1: Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Toruń 2005D.Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998.Ch. Barker, Studia kulturowe, Kraków 2005