Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04WYK0096
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest uświadomienie słuchaczom trzech podstawowych zagadnień. Pierwsze dotyczy wyjaśnienia, iż literatura żydowska jest literaturą wielojęzyczną (w wypadku powstałej na ziemiach Rzeczpospolitej są to języki: jidysz, hebrajski i polski) oraz przybliżenie stanowiska badaczy zachodnioeuropejskich w odniesieniu do rozróżnienia takich pojęć jak: literatura żydowska a literatura jidyszowa. Drugi aspekt odnosi się do kwestii literatury jidysz i hebrajskiej tworzonej równolegle, lecz skierowanej do różnych odbiorców, poruszającej często odmienne zagadnienia. Ważnym będzie podkreślenie faktu, że literatura jidyszowa jako literatura masowa narodziła się dopiero pod koniec XIX w.
Kolejnym zagadnieniem związane jest z literaturą żydowską tworzoną w języku polskim, lecz zagłębioną w rodzimej tradycji, skierowaną do odbiorcy specyficznego, tzn. tej części żydowskiej społeczności, która świadomie wybrała jęz. polski - jest to okres dwudziestolecia międzywojennego (powstanie gazet żydowskich pisanych w jęz. polskim, np. "Opinia", "Nasz Przegląd" i pisma skierowane do kobiet i dzieci), jak i po roku 1944, kiedy to pisarze świadomie wybrali język polski jako język opisu Zagłady ich narodu.
Na wykładzie poruszone zostaną takie kwestie, jak: specyfika literatury żydowskiej, polegająca na pokazywaniu świata żydowskiego, ściśle określonego przez religię i obyczaje; związki literatury żydowskiej z polską (wspólne motywy, tematy, sposoby budowania świata przedstawionego, opisywanie historii dwóch narodów, szukanie cech wspólnych, odwołania do twórczości pisarzy polskich), a także spojrzenie na awangardę artystyczną grup tworzonych przez literatów żydowskich.
W ramach wykładu eksponowane będą materiały ilustrujące m.in. granice terytorialne Rzeczpospolitej tamtych okresów oraz rozmieszczenia społeczności żydowskiej, a także zdjęcia przedstawiające pisarzy żydowskich, strony ich dzieł (chodzi o uświadomienie różnicy zapisu tekstu), fotokopie gazet żydowskich wydawanych w Polsce. Przedstawienie obrazu przybliży słuchaczom podejmowane zagadnienia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?