Pedagogika społeczna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0059
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Celem realizowanych zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką oddziaływania wychowawczego różnych środowisk (kręgów środowiskowych) mających istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki i grup społecznych. Ponadto celem wykładów jesz zaznajomienie studentów z genezą pedagogiki społecznej i podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w jej obrębie. Ważnym celem zajęć jest również zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem marginalizacji i wykluczenia społecznego jednostek i grup społecznych oraz sposobami skutecznego przeciwdziałania tym procesom. Obok przekazywanej wiedzy, celem wykładu jest także uwrażliwienie słuchaczy na problemy i potrzeby osób marginalizowanych społecznie, w tym szczególnie młodego pokolenia – dzieci i młodzieży.
Wiedza: W zakresie posiadanej wiedzy student powinien znać cele i zadania, jakie stawia sobie pedagogika społeczna oraz zdefiniować podstawowe pojęcia związane z działalnością społeczną w obrębie pedagogiki społecznej. Student powinien wykazać się również wiedzą na temat związków pedagogiki społecznej z innymi dyscyplinami naukowymi oraz znać mechanizmy rozpoznawania i definiowania niekorzystnych zjawisk społecznych przez pedagogikę społeczną. Wiedza studenta powinna obejmować także zdolność opisania fundamentalnych kręgów środowiskowych i ich problematyki społeczno- wychowawczej oraz wybranych instytucji opieki i pomocy w rozwoju. Student powinien znać metody pracy społeczno-wychowawczej oraz kierunki przeobrażeń jakie zachodzą w pracy socjalnej i kulturalnej.
Umiejętności: W zakresie umiejętności student powinien umieć scharakteryzować podstawowe założenia pedagogiki społecznej oraz wymienić i przedstawić poglądy jej podstawowych prekursorów i twórców. Umiejętności studenta powinny obejmować sprawne definiowanie i analizowanie podstawowych pojęć w pedagogice społecznej oraz prezentację podstawowych kręgów środowiskowych wraz z ich problematyką społeczno-wychowawczą. Student powinien również umieć scharakteryzować wybrane instytucje
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć obejmuje m. in. następujące zagadnienia:
geneza i rozwój pedagogiki społecznej;
prekursorzy i twórcy pedagogiki społecznej;
przedmiot badań pedagogiki społecznej;
analiza wybranych pojęć w pedagogice społecznej;
fundamentalne kręgi środowiskowe;
mass media a funkcjonowanie jednostki i grup społecznych;
formalne i nieformalne grupy społeczne;
zagrożenia rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży;
opieka i pomoc społeczna w teorii i praktyce;
instytucje społeczne w służbie człowiekowi potrzebującemu;
jakość życia współczesnego człowieka a czas wolny;
ubóstwo, bezrobocie, bezdomność jako zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma zajęć: wykład (możliwość inicjowania dyskusji).
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: komputer, rzutnik multimedialny.
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: obecność na zajęciach – 25%; samodzielne zapoznanie się z przekazanymi materiałami – 15%; egzamin ustny – 60%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1982.
Kawula S., (red), Pedagogika społeczna, dokonania – aktualność – perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
Marynowicz-Hetka E., (red.), Pedagogika społeczna, t. 1, 2, Warszawa 2006.
Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
Cichosz M., Polska pedagogika społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych, t. I, II, III, Toruń 2004.
Frąckowiak T., Koncepcje pedagogiki społecznej, Poznań 1995.
Lalak D., Pilch Tadeusz., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999.
Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna i praca socjalna. Przegląd stanowisk i komentarze, Warszawa 1996.
Przecławska A., Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań, Warszawa 1996.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1974