Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0075
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć
Seminarium magisterskie służy pogłębianiu wiedzy i badaniom z zakresu psychologii różnic indywidualnych (problematyka osiągnięć, zdolności, twórczości a także motywacji i osobowościowych uwarunkowań osiągnięć). Prace pisane na seminarium z psychologii różnic indywidualnych mają charakter empiryczny. Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobem przygotowywania prac naukowych zgodnie ze standardami psychologicznymi.

Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza: w zakresie prowadzenia badań z zakresu psychologii różnic indywidualnych. Zapoznanie się z literaturą obejmującą zakres zainteresowań studenta stanowi podstawy teoretyczne dla określenia problemu badawczego.
Umiejętności: formułowania celów badawczych, stawiania hipotez, operacjonalizacji zmiennych w oparciu o pogłębione studium teoretyczne, a także empirycznej weryfikacji hipotez; prowadzenia prac empirycznych, opracowywania danych, wnioskowania statystycznego oraz formułowania wniosków w oparciu o przeprowadzone badania w obszarze zainteresowań studenta; empiryczny; nauczenie poprawnego redagowania prac naukowych z psychologii różnic indywidualnych; umiejętność ujęcia całościowego i pogłębionego studium wybranego na potrzeby pisania pracy dyplomowej zagadnienia z psychologii różnic indywidualnych; zdolność do prezentacji dorobku teoretycznego z zakresu określonego w tytule pracy magisterskiej; sprawność w tworzeniu planu pracy według trzech zasad (kompletności - ustalenia zagadnienia najważniejsze i pominięcie mało istotnych dla tematyki pracy; wyłączności - omówienie danego zagadnienia w jednym fragmencie pracy i unikanie zbędnych powtórzeń; konsekwencji - dokładanie starań, aby każda część pracy była zgodna z tematyka oraz by był spójna merytorycznie i stylistycznie) a także zasad poprawności: merytorycznej, logicznej i redakcyjnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
IV rok psychologii - semestry VII i VIII
W pierwszym roku seminarium magisterskiego planowane są następujące etapy pracy:
1) W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z literaturą przedmiotu i opracowują część teoretyczną pracy magisterskiej, określają problematykę badań własnych i formułują temat pracy magisterskiej.
2) W drugim semestrze studenci przygotowują projekt badawczy: formułują problemy i hipotezy badawcze. W dalszym etapie ustalają grupy badawcze, dobierają metody pomiaru psychologicznego oraz sposób analizy i interpretacji wyników uzyskanych w badaniach.
3) Na zakończenie pierwszego roku seminarium magisterskiego studenci winni mieć już napisany wstęp oraz rozdział teoretyczny (albo jego część) oraz rozpoczęte badania testami psychologicznymi.

V rok psychologii - semestry IX i X
W drugim roku seminarium magisterskiego planowany jest następujący porządek pracy:
1) W pierwszym semestrze studenci dokonują analizy i interpretacji wyników uzyskanych w badaniach oraz kończą poprawiać i uzupełniać część teoretyczną.
2) W drugim semestrze studenci piszą końcowe części pracy magisterskiej, czyli rozdział zawierający analizę i interpretacje wyników badań oraz podsumowanie, opis implikacji praktycznych i zakończenie. Uzupełniają bibliografię i kończą pracę redakcyjną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
metody dialogowe, praca w grupie, prezentacja multimedialna; laptop, rzutnik multimedialny

Forma i warunki zaliczenia
forma zaliczenia: napisaniu przez jedną osobę pracy naukowej (magisterskiej) na temat uzgodniony z promotorem podczas zajęć do końca X semestru (V rok);
warunki uzyskania zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, systematyczna praca.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.
2. Nosal, Cz. (2003). Temporalność a temperament. W: M. Marszał-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (red.), Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia, s. 198-211. Gdańsk: GWP.
3. Sękowski, A. (2001). Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin: TN KUL.
4. Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
5. Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom I. Gdańsk: GWP. Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Literatura uzupełniająca
1. Heller, K.A, Monks, F.J. Sterberg, R.J, Subotnik, R.F (2000). International handbook of giftedness and talent. Cambridge: University Press.
2. Limont, W., Cieślikowska, J. (red.) (2005). Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Impuls.
3. Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Impuls.
4. Sękowski, A. (red.) (2004). Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa: PWN.
5. Sękowski, A., Klinkosz, W. (red.) (2010). Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.
6. Sternberg, R. (2000). Handbook of intelligence. Cambridge: University Press.
7. Sternberg, R., Davidson, J. (2005). Conceptions of giftedness. Cambridge: University Press.