Psychologia rehabilitacji (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0059
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej, który osiągany jest poprzez realizację dwóch nurtów zagadnień: 1) proces badania naukowego i 2) tematyka osób niepełnosprawnych.

Zamierzone efekty kształcenia:
Student potrafi zaplanować i przeprowadzić projekt badań psychologicznych. Posiada wiedzę dotycząca zasad konstruowania koncepcji badań, jej elementów składowych i relacji między nimi. Umie korzystać ze źródeł poszukując treści prezentujących dotychczasową wiedzę przedmiotową i właściwie je dokumentować w tekście oraz w przypisach. Potrafi skomponować właściwie treść zachowując zasady metodologiczne konstrukcji tekstu naukowego.
Zdobywa specjalistyczną wiedze z zakresu przedmiotu zainteresowań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Seminarium trwa 4 semestry: I semestr - przygotowanie koncepcji pracy magisterskiej; II semestr - przygotowanie rozdziału teoretycznego; III semestr - przeprowadzenie badań; IV semestr analizy i końcowa redakcja pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Dyskusja, prezentacja . Komputer, rzutnik
Forma i warunki zaliczeni
Prezentacja kolejnych etapów realizacji projektu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Indywidualnie do przedmiotu zainteresowań i projektu badań