Psychologia rodziny (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0064
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Celem zajęć jest zdobycie wiedzy odnośnie formułowania problemu badawczego i hipotez badawczych w świetle literatury przedmiotu. Nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania programu badań. Nabycie umiejętności postępowania zgodnie ze standardami APA obowiązującymi przy przygotowywaniu naukowego tekstu empirycznego składanego w ramach seminarium. Uwrażliwienie na rolę różnych podejść teoretycznych w badaniach rodziny. Wypracowanie umiejętności uwzględniania zagadnień etycznych w trakcie gromadzenia danych i ich statystycznego opracowywania.
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza odnośnie zasad definiowania problemu badawczego. Umiejętność rozpoznawania znaczenia zastosowanego podejścia teoretycznego dla opracowania projektu badawczego. Umiejętność samodzielnego wybrania przedmiotu badań naukowych i sformułowania adekwatnego pytania badawczego. Umiejętność wyszukiwania literatury, jej krytycznej oceny i adekwatnego doboru. Umiejętność opisu i porównywania koncepcji teoretycznych. Umiejętność przedstawienia wyników dokonanego przeglądu literatury w sposób krytyczny. Umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia badań naukowych. Dbałość o postępowanie zgodnie z zasadami metodologii badań naukowych. Wrażliwość na zagadnienia etyczne związane z realizacją badań naukowych. Znajomość standardów APA i postępowanie zgodnie z nimi w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1.
Zagadnienia związane z metodologią badań psychologicznych w odniesieniu do rodziny
Specyfika podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach rodziny: różnice i wynikające stąd konsekwencje odnośnie wyboru metod badania i sposobu opracowania projektu badawczego. Rodzaje zmiennych i ich operacjonalizacja.
Zajęcia 2. Zagadnienia związane z formułowaniem problemu badawczego w odniesieniu do psychologii rodziny. Rodzaje hipotez badawczych i ich testowanie. Procedura badawcza eksperymentalna i korelacyjna a badania w obszarze psychologii rodziny. Dobór adekwatnych metod badawczych.
Zajęcia 3-7.
Formułowanie problemu badawczego przez każdego z uczestników zajęć w oparciu o znajomość aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie. Doskonalenie umiejętności krytycznego czytania artykułów i opracowań z zakresu psychologii rodziny. Doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji naukowej, posługiwania się internetem jako źródłem informacji i jako formą nawiązywania kontaktów z innymi badaczami.

Zajęcia 8-13.
Budowanie koncepcji pracy. Prezentacja projektów badawczych opracowanych przez uczestników zajęć i dyskusja na ich temat.

Zajęcia 13-15.
Prowadzenie badań.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem: laptopa, rzutnika folii, rzutnika multimedialnego
Forma i warunki zaliczenia
-aktywne uczestniczenie we wspólnych dyskusjach i seminariach mających na celu konceptualizację problemu badawczego i opracowanie projektu badawczego
-opracowanie własnego projektu badawczego w oparciu o rzetelny przegląd literatury przedmiotu
-przestrzeganie standardów edytorskich APA
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Brzeziński J.(red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2. Brzeziński J. (2000). Metodologia badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 333 -522). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
3. Brzeziński J. (2000).Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii (s. 523-537)). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
4. Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M., Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS.

Literatura uzupełniająca:
Stosowną literaturę student zobowiązany jest odnaleźć samodzielnie