Pedagogika ogólna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0050
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Pedagogika ogólna
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem zajęć jest wprowadzenie w rozumienie procesu wychowania oraz pedagogiki jako nauki o wychowaniu (funkcja propedeutyczna). Student winien uzyskać rozeznanie w podstawowych problemach, sposobach ich rozwiązywania i argumentacji, dotyczących zarówno planowania jak i realizacji procesu wychowania oraz dyskusjach dotyczących pedagogiki jako nauki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
W zakres wykładu wchodzą treści przedmiotowe oraz meta przedmiotowe. W aspekcie przedmiotowym omawiane są: opis i wyjaśnienie zjawiska/procesu wychowania; geneza i historyczna zmienność wychowania; podstawowe instytucje wychowujące: rodzina, szkoła; cele wychowania oraz sposoby ich formułowania. W aspekcie meta przedmiotowym: geneza i rozwój pedagogiki jako nauki; kryteria autonomii naukowej pedagogiki: przedmiot (materialny i formalny), metody badawcze (obserwacja, eksperyment, metody statystyczne, metody porównawcze, wywiad, metody analizy wytworów ucznia i instytucji edukacyjnych, interdyscyplinarność badań pedagogicznych, metody ilościowe i jakościowe, metody nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych), struktura (subdyscypliny pedagogiki: sposoby uporządkowania i wybrane nauki pedagogiczne – pedagogika: społeczna, rodziny, szkolna; stanowiska - nurty w pedagogice: sposoby uporządkowania oraz wybrane stanowiska – personalizm, pedagogika antyautorytarna, postmodernistyczna, humanistyczna, neomarksistowska), tezy bazowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi

Forma i warunki zaliczenia zajęć
Egzamin ustny z zakresu wykładu oraz wskazanych lektur: trzy lektury obowiązkowe oraz jedna lektura uzupełniająca do wyboru. W ramach zaliczenia, fakultatywnie można przedstawić wyniki pracy badawczej z zakresu problemów/pytań sformułowanych przez prowadzącego, a dotyczących treści wykładu. Pytania podawane są do wiadomości studentów po zakończeniu prezentacji określonego zagadnienia (porcji materiału) oraz dostępne na stronie osoby prowadzącej wykład w zakładce „dydaktyka”.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura
Obowiązkowa
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.
M. Łobocki. Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.
Uzupełniająca i do wyboru
T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007.
M. Nowak, Teorie wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.
M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
R. Schulz. Wykłady z pedagogiki ogólnej. Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.
Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1999.
Gutek G. L., Filozofia dla pedagogów, przekład A. Kacmajor, A. Sulak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.