Psychologia osobowości (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0051
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Konieczność myślenia, znajomość statystyki i języka angielskiego
Cel zajęć:
Przygotowanie pracy magisterskiej, a to implikuje odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii osobowości oraz nabycie lub rozwinięcie umiejętności w zakresie warsztatu pracy naukowej, zwłaszcza prowadzenia badań oraz przestrzegania metodologicznych i formalnych zasad w tym zakresie.
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza ma charakter specjalistyczny i dotyczy tematyki związanej z przedmiotem badań. Umiejętności: dyskutowania zagadnień teoretycznych oraz wartości poznawczej wyników badań, prowadzenia badań empirycznych w ramach wybranego podejścia, konstrukcji metod badawczych i/lub oceny ich wartości, formułowania problemu i hipotez oraz ich uzasadnienia, opracowania literatury, planowania badań, statystycznego albo jakościowego opracowania wyników badań, interpretacji i dyskusji wyników, redagowania pracy dyplomowej z zakresu psychologii. Dodatkowe kompetencje: Etyka prowadzenia badań naukowych oraz prezentacji wiedzy, krytyczna umiejętność ewaluacji projektu badawczego i jego rezultatów; umiejętność prezentacji wyników badań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Merytoryczne i formalne wymagania dotyczące prac magisterskich oraz w ogóle pracy naukowej. Dyskusja nad projektami badawczymi, ich zapleczem teoretycznym, sposobem sformułowania problemu i uzasadnieniem hipotez, planowaniem badań, interpretacją i poznawczą wartością wyników; kwestie metodologiczne: oryginalność i sposób postawienia problemu oraz uzasadnienia hipotez, sposoby weryfikacji, dobór technik statystycznego opracowania danych; interpretacja i dyskusji wyników; etyczne aspekty badań; sposób opisu projektu badawczego, zawartość i redakcja pracy magisterskiej.
Tematykę zajęć wyznaczają realizowane tematy, mieszczące się ramach pól badawczych:
1. Organizacja i funkcje systemu Ja, motywy organizujące koncepcję siebie.
2. Ja dialogowe - przejawy, konsekwencje w równych sferach życia, korelaty, wpływ na myślenie, uczucia i zachowanie
3. Tożsamość i przełom połowy życia.
4. Struktura i funkcje osobowości w różnych kontekstach sytuacyjnych.
5. Przystosowanie, rozwój i zmiany osobowości.
6. Orientacja pozytywna i jej funkcje regulacyjne
7. Psychobiografie wybitnych postaci współczesnych i historycznych
8. Inne oryginalne pomysły badawcze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Dyskusja, prezentacje, zajęcia warsztatowe służące konstrukcji metod.
Forma i warunki zaliczenia
Po pierwszym semestrze: projekt badań. Zaliczenie następnych semestrów - na podstawie postępów w realizacji projektu magisterskiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Oleś P. K. (2009). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Pervin L. A. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.
Literatura uzupełniająca: pozycje krajowe i zagraniczne, dobrane pod kątem tematu pracy.