Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0171
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty do wyboru » Wykłady fakultatywne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Administracja publiczna jako obiekt badań nauk administracyjnych i nauk o zarządzaniu
Wpływ ogólnej teorii systemów na organizację pracy w administracji
Koncepcja ogólnej teorii administracji
Administracja publiczna jako organizacja z systemowego punktu widzenia
Organizacja „administracja publiczna na szczeblu centralnym”
Organizacja „administracja publiczna na szczeblu regionalnym”
Organizacja „administracja publiczna na szczeblu lokalnym”
Kryteria oceny działania megasystemu i podsystemów administracji publicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień z zakresu wykładu i literatury przedmiotu.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin.
KRYTERIA ZALICZENIA: Uczestnictwo w zajęciach, końcowy wynik egzaminu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
2.S. Wrzosek, System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji, Lublin 2008.
3.Notatki z zajęć.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
4.A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 1998.
5.M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.