Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:08200-XXXX-0503WYK0022
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Zajęcia mają ułatwić studentowi poznanie i zrozumienie istoty życia małżeńskiego i rodzinnego w świetle nauczania Kościoła katolickiego. Student ma uświadomić sobie fakt niepodważalnego wpływu katolickiej nauki na przestrzeni wieków na rozumienie i funkcjonowanie małżeństwa i rodziny w kulturze europejskiej.Zamierzone efekty kształcenia: Z uwagi na specyfikę wykładu, szereg zagadnień dotyczy treści teologicznych i filozoficznych. Student zaznajomiony z katolicką nauką o małżeństwie i rodzinie, potrafi rzeczowo i interdyscyplinarnie włączyć się w społeczną dyskusję dotyczącą problemów tychże wspólnot. Student z pogłębioną wiedzą może twórczo i odpowiedzialnie uczestniczyć w dziele służby autentycznemu dobru współczesnego małżeństwa i rodziny.
Wiedza i umiejętności:
Student potrafi zdefiniować małżeństwo i rodzinę. Zna cele i funkcje powyższych wspólnot. Potrafi wskazać ich miejsce we współczesnym społeczeństwie. Zna treść podstawowych dokumentów Kościoła katolickiego, dotyczących omawianych zagadnień. Student w świetle poznanego nauczania umie rozpoznać zagrożenia i fałszywe modele małżeństwa i rodziny biorąc za kryterium ich własne dobro (jedność i nierozerwalność) i cele (dobro małżonków, prokreacja i wychowanie potomstwa).Inne kompetencje (postawy);Student zaznajomiony z katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie, z większa wrażliwością i przenikliwością oraz z poczuciem pewnej tajemnicy i ważności dla poszczególnego człowieka jak i całych społeczeństw, podchodzić będzie do zagadnienia małżeństwa i rodziny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe:·małżeństwo i rodzina u "początku" według pierwotnego zamysłu Boga,·antropologiczne korzenie instytucji małżeńskiej (cielesność, seksualność, wstydliwość i czystość, wychowanie seksualne),·małżeństwo - sakramentem Kościoła,·etapy przygotowanie do sakramentu małżeństwa,· elementy konstytuujące przymierze małżeńskie (związek),· forma kanoniczna i ryt celebracji sakramentu małżeństwa,·skutki sakramentu małżeństwa,·przymioty związku małżeńskiego,·celowość małżeństwa (racja bytu małżeństwa),·rodzina jako wspólnota osób; rodzina w służbie życiu,· uczestnictwo rodziny w rozwoju społeczeństwa,· uczestnictwo rodziny w życiu i misji Kościoła - rodzina jako "domowy Kościół",·współczesne zagrożenia dla małżeństwa i rodziny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia przeprowadzane są z zastosowaniem metod podających (wykład, opis) oraz problemowych (wykład problemowy, dyskusja). Na zajęciach korzystamy z rzutnika multimedialnego.
forma i warunki zaliczenia :
Egzamin. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest udział na zajęciach oraz zaliczone konwersatorium o tej samej tematyce. Na końcową ocenę składają się następujące elementy: obecność na wykładach (25%), zaliczone konwersatorium (25%) i ocena z egzaminu ustnego, uwzględniająca znajomość treści dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny, pt.: Wychowanie do czystej miłości. Wskazania dla wychowania w rodzinie (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie (22.11.1981).Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25.03.1995).Jan Paweł II, List do Rodzin (02.02.1994).Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, T. I- IV, Lublin, RW KUL, 2001.Kodeks Prawa Kanonicznego (25.01.1983).Papieska Rada ds. Rodziny, Wychowanie do czystej miłości. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Kraków, Wyd. AA, 2011.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes (07.12.1965), w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań, 1967, s. 537-620.
Literatura uzupełniająca:
Jęczeń J. , M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin, Wyd. KUL, 2011.Kokoszka A., Moralność życia małżeńskiego. Sakramentologia moralna, Tarnów, "Biblos", 1996.Łęcicki G., Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Sandomierz. WD, 2011.Regulska A., Wartość czystości seksualnej. Analiza etyczno-pedagogiczna, Tychy, Wyd. Maternus Media, 2007.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków, Wyd. M, 2002.Śledzianowski J., T. Sakowicz (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce, Wyd. AŚ, 2006.Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin, TN KUL, 2001.Wojtyła K., Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat, Wrocław, TUM, 2001.