Poradnictwo psychologiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502WYK0027
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wprowadzenie do teorii pomagania, struktura procesu, zjawiska i narzędzia pomagania. Nabyta wiedza stanowi podstawę do ćwiczenia umiejętności pomagania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1.Pomoc psychologiczna- społeczno - kliniczne podstawy wyodrębniania różnych form pomocy. Podstawowa charakterystyka istoty i warunków udzielania pomocy
2.Formalne i treściowe wymiary relacji pomagania ( Brammer, Sęk i inn.)
3.Struktura relacji pomagania.Trzy człony : pomagający- relacja- wspomagany
4.Wyposażenie doradcy, atrybuty osoby potrzebującej pomocy .(Przegląd poglądów Rogers, Augsburger, Ellis i inn)
5.Zjawiska zachodzące w procesie pomagania- autorski model czteropolowy
6.Diagnoza dla potrzeb pomagania- interakcyjny model uzgadniania znaczeń, formułowania problemu.
7.Powstawanie problemów - Czabała, Sęk ,Waclawick, modele Brickmana
8.Komunikacja interpersonalna jako podstawowe narzędzie pomagania - rodzaje , funkcje.
9.Sztuka rozmawiania wg. Schulz von Thuna
10.Zasady słuchania, mówienia, podstawowe techniki prowadzenia rozmowy- informacja zwrotna.
11.Komunikowanie uczuć w relacjach międzyosobowych Komunikowanie się w sytuacji kom]nfliktu (Necki, Kratochwil
12.Teoretyczne modele poradnictwa psychologicznego
13.Kompetentne pomagania wg. G. Egana
14.Ellisa podejście poznawczo emocjonalne do poradnictwa15.Zastosowanie terapii Gestalt Persa w poradnictwie psychologicznym
16.Rogersa koncepcja poradnictwa psychologicznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
·warunki i forma uzyskania zaliczenia: Egzamin pisemny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:1. Brammer J.(1985) Kontakty służące pomaganiu , Warszawa.2. Edinburg G.M. , Zinberg N.E., Kelman W.,( 1975) Clinical Interviewing. Conseling: principles and techniques, New York 3. Egan G.(2002) Kompetentne pomaganie , Zysk i S-ka ,Poznań4.. Hershenson D.B.,Power P.W.,(1987) Mental Health Counseling. Theory and Practice. Bosto, London, Toronto 5.Mayerscough P.R.,Ford M.,(2001) jak rozmawiać z pacjentem, Gdańsk 6. Nęcki Z.(1996) Komunikacja międzyludzka, Kraków 7. Sęk H.(1993) Spoleczna psychologia kliniczna , PZWN, warszawa 8. Schulz von thun F.(2001) Sztuka rozmawiania, Kraków 9. Okła Wiesława (1998) Wstęp do poradnictwa psychologicznego- niepublikowany skrypt