Psychologia społeczna i religii (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0080
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest sprawdzenie umiejętności w zakresie, planowania badań, stawiania problemu naukowego, formułowanie hipotez, doboru metod badawczych, prowadzenia badań naukowych, analizy i interpretacji wyników, a w końcu przygotowanie pracy magisterskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Problematyka seminarium wyznaczona jest zakresem dwóch dyscyplin: psychologii społecznej i psychologii religii. W doborze tematów na prace magisterskie preferowane są zainteresowania studentów. Obok tego, na seminarium realizowane są tematy będące w polu zainteresowań Katedry; aktualnie jest to problematyka:
- postaw prospołecznych (altruizmu)
- samoświadomości
- kompetencji społecznych
- osobowościowych uwarunkowań religijności
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
napisana praca magisterska
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bierach A., (1998). Komunikacja niewerbalna. Wrocław: Astrum
Fussell S.R, Kreuz R.J, (1998). Social and cognitive approaches to interpersonal
commuunication.
Griffin E., (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP
Grzesiuk L, Trzebińska E., (1978). Jak ludzie porozumiewają się. Warszawa.
Stewart J. (2000). Mosty zamiast murów. Warszawa: PWN
Walker W., (2001). Przygody z komunikacją. Gdańsk GWP