Psychologia emocji i motywacji (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0034
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Seminarium ma pomóc studentom przygotowanie samodzielnej pracy magisterskiej. Uczestnik poprzez aktywny udział w zajęciach ma wkład do wyznaczania strategii badawczej dla różnych problemów podejmowanych na seminarium a zwrotnie uczy się, uświadamia sobie co i jak najlepiej robić, aby rozwiązać podjęty przez siebie problem badawczy. Istotnym wyzwaniem jest kształtowanie poczucia autorstwa jest to ważny element motywacyjny i moralny (odpowiedzialność za własny tekst).
Efektem zajęć ma być praca magisterska zredagowana zgodnie z przyjętymi standardami. W niej autor powinien umieć porównywać swoje wyniki z publikowanymi, obliczać zależności i je interpretować w świetle zastanej i przyswojonej wiedzy, wyciągać podsumowujące wnioski teoretyczne i praktyczne. Nie bez znaczenia jest przygotowanie zwięzłej prezentacji na egzamin końcowy, w dbałości o język i stopień przekonania co do wyrażanych twierdzeń, sądów i sugestii praktycznych.
Autor pracy magisterskiej powinien w przyszłości umieć też przygotować projekt badań np. na potrzeby zakładu pracy, stowarzyszenia i opracować je w sposób zrozumiały także dla nie-psychologów. W praktyce zawodowej absolwent będzie rozsądnie i w sposób naukowy podchodzić do rozwiązywania problemów psychologicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
W ramach zajęć z psychologii emocji i motywacji prowadzimy prace replikacyjne z dodanym aspektem odautorskim, prace dotyczące aktualnych zdarzeń społecznych, politycznych, zachowań ekonomicznych, sportowych, w których te psychologiczne czynniki jawią się jako ważne.
Do atrakcyjnych należą tematy o planach życiowych młodzieży, preferencje polityczne, wybrane emocje społeczne, relacje inter-kulturowe, wartości jako regulatory zachowań, lojalność, prywatność i jakość życia. W przypadku student(ów), który interesuje się specyficznym fenomenem i ma dostęp do nietypowej grupy np. więźniowie, ratownicy górscy, nurkowie, podróżnicy, par excellence, wówczas przygotowujemy pytania badawcze ważne dla psychologii jak i dla charakterystyki tych przypadków. Zdarza się, że magistrant współpracuje (!) z doktorantem i badania są częścią/aspektem analiz prezentowanych w rozprawie doktorskiej z zachowaniem z praw autorskich. Ta forma działań sprawdza się, ku zadowoleniu obu stron i z pożytkiem dla jakości magisterium.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Student albo sam albo przy sugestii prowadzącego określa problem, który będzie przedmiotem magisterium. Wiąże sie to z "oczytaniem" w tematyce i zaprezentowaniem zdobytej wiedzy. Magistrant formułuje założenia przygotowuje metodologie badań, co często wiąże się z pilotażem. Ten etap uważam za ważny, bo uświadamia autorowi, że mogą być niedociągnięcia w konfrontacji pomysłu z badaną rzeczywistością.
Jednym z elementów jest przeanalizowanie prezentacji wyników w jakimś artykule - jakie są, jak do nich doszło i jaką moc dowodową przedstawiają. To uczy krytycyzmu poznawczego.
Zapraszam też studentów do przysłuchania się prezentacjom podczas obrony doktoratu bo to dobry wzorzec.
W formie streszczenia student przedstawia (via rzutnik) przeczytany tekst(y) ze swojego obszaru zainteresowań, co poddajemy dyskusji. Kolejnym etapem jest praca nad metodami, w czym pomocne są indywidualne konsultacje, kontakt emailowy (i telefoniczny), wypróbowanie ich w terenie, dopracowanie ostatecznej wersji, badania zasadnicze i informowanie nas o postępach i trudnościach, wpisanie na dysk, analiza danych i redakcja pracy.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie czyli wpis do indeksu następuje etapami. I semestr IV roku na podstawie konspektu pracy: temat, założenia, wstępne metody; II semestr - wymaga się badań próbnych i zebranie literatury; I semestr V roku - badania zasadnicze i pierwszy rozdział pracy; II semestr - skompletowana praca magisterska, jako podstawa do egzaminu dyplomowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Poza wskazaniami dla I-ego roku, rekomenduje się :
1.Brzeziński J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. (wyd.5).Warszawa: Wydanie Naukowe PWN.
2.Nęcka E. Stocki (2009). Jak pisać pracę magisterską. Kraków: Universitas.
3.Strelau J. & Doliński D. (red.) (2010). Psychologia akademicka. Gdańsk: PWN.
Dobór indywidualny, tematyczny.
Literatura uzupełniająca
1. Zawadzki B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.