Psychologia procesów poznawczych (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502SEM0056
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Celem zajęć na IV roku jest teoretyczne i metodologiczne opracowanie projektu badawczego w takiej formie, aby w roku następnym zostały przeprowadzone badania eksperymentalne i napisana praca magisterska. Wszystkie projekty badawcze są realizowane w paradygmacie eksperymentalnym w Laboratorium Psychoneurofizjologicznym i Studiu HD przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej. Pomiar zmiennych zależnych jest prowadzony za pomocą psychofizjologicznej aparatury naukowo-badawczej: EEG, eyetracker oraz urządzenia służące do pomiaru reakcji fizjologicznych.
Zamierzone efekty kształcenia. Wiedza nabyta w podczas seminarium powinna umożliwić studentom poprawne definiowanie podstawowych terminów, stosowanych na gruncie psychologicznych i neuropsychologicznych teorii związanych z tematem pracy. Słuchacze powinni nabyć taką wiedzę, która pozwoli im na poprawny opis i porównanie modeli teoretycznych w ramach interesującej ich dziedziny wiedzy. Studenci powinni poprawnie rozpoznawać osiągnięcia najważniejszych teoretyków w wybranej dziedzinie wiedzy z zakresu której powstaje praca, a także umieć się krytycznie do nich odnieść. Umiejętności. Zaprojektowanie badania eksperymentalnego za pomocą dostępnej aparatury psychofizjologicznej w obszarach badawczych wyznaczonych przez treści programowe seminarium. Umiejętność samodzielnego eksploatowania interesujących aspektów wybranej dziedziny wiedzy i wyszukiwania, dostępnych w różnych formach, materiałów źródłowych. Inne kompetencje, postawy. Dbałość o zachowanie standardów metodologicznych w swoich badaniach, otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu interesującej studenta dziedziny wiedzy oraz podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania intelektualnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
W ramach seminarium realizowane są następujące tematy:
(1) percepcja oraz wyobraźnia wizualna i audialna (zwłaszcza zagadnienia związane z percepcją i wyobraźnią przestrzenną i motoryczną),
(2) recepcja mediów audiowizualnych (telewizja, Internet, multimedia) oraz wizualnych (zwłaszcza percepcja wizualnych dzieł sztuki: malarstwo i rzeźba),
(3) komunikacja językowa (rozumienie, prozodia, produkcja i różnicowanie dźwięków mowy).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Proseminarium jest prowadzone w formie dyskusji nastawionej na udzielenie informacji zwrotnej każdemu z jego uczestników, prezentujących stan zaawansowania swojej pracy. Szczególny nacisk położony jest na aktywność własną uczestników oraz pracę grupową.
Forma i warunki zaliczenia
Warunki i formy zaliczenia przedmiotu:
- aktywne uczestnictwo w seminarium,
- samodzielne zaprojektowanie eksperymentu, zgodnie ze standardami metodologicznymi w psychologii,
- pisemny raport z zakresu teorii i metody zaplanowanego badania eksperymentalnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Psychologia. Mózg-człowiek-świat. Kraków: Wydawnictwo Znak.
2. Młodkowski J. (1998). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Francuz, P. (red.) (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
4. Francuz, P. (red.) (2008). Przegląd Psychologiczny. Numer tematyczny: Uwaga i percepcja wzrokowa. Wyobraźnia wizualna, 51 (2).
5. Francuz, P. (red.) (2010). Na ścieżkach neuronauki. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Literatura uzupełniająca
Ściśle uzależniona od tematyki pracy.