Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0031
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką literacko-historyczna i teologiczna najważniejszych pism NT.
Ograniczenia:
Wymagana znajomość podstawowej problematyki biblijnej (po II r. teologii)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
W zakres wykładów wchodzą następujące zagadnienia: Zagadnienia wstępne: powstanie ewangelii, natura i cel ewangelii, historyczność ewangelii, problem synoptyczny. Ewangelia według św. Marka: treść, podział, autor i czas powstania, odbiorcy, tradycja i redakcja w ewangelii Markowej, postać Jezusa w ewangelii Marka. Ewangelia według św. Mateusza: podział i treść, autor i czas powstania, odbiorcy i miejsce powstania, źródła, chrystologia i eklezjologia, męka i śmierć Jezusa w ewangelii Mateusza. Ewangelia według św. Łukasza: treść, podział, zagadnienia literackie i teologiczne trzeciej ewangelii. Ewangelia św. Jana: treść, podział, zagadnienia literackie, teologia ewangelii, egzegeza wybranych perykop ewangelii. Apokalipsa, interpretacje, analiza egzegetyczna. 1-3 Listy Jana: problematyka literacka i teologiczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny, metody dialogowe.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Przy końcu drugiego semestru egzamin.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
a.Paciorek, Ewangelie synoptyczne. Wprowadzenie ogólne, Tarnów: Biblos 2001;
b.Ibid., Ewangelie synoptyczne. Ewangelia według św. Mateusza, Tarnów: Biblos 2002;
c.Ibid., Ewangelie synoptyczne. Ewangelia według św. Marka, Tarnów: Biblos 2002;
d.Ibid., Ewangelia Umiłowanego Ucznia, Lublin: RW KUL 2000;
e.A. Tronina, Apokalipsa orędzie nadziei (Biblioteka „Niedzieli” 21), Czestochowa 1996.