Fundusze strukturalne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:04300-XXXX-02WYK0137
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Przekazywane informacje pozwalają na poznanie i zrozumienie instytucji i mechanizmów związanych z funduszami strukturalnymi UE.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Fundusze UE we wspólnotowej polityce regionalnej (geneza i istota , rys historyczny polityki regionalnej w Unii Europejskiej)
Programy operacyjne polityki spójności dla celu Konwergencja (PO Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej)
Programy operacyjne polityki spójności dla celu Europejska Współpraca Terytorialna (programy współpracy transgranicznej)
Regionalne Programy Operacyjne
Stosowanie pomocy publicznej w funduszach strukturalnych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: egzamin na ocenę
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna, 3 pytania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik (red.), Fundusze unijne w Polsce na lata 2007-2013, Lublin 2008..

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Zbigniew Bajko, Bartosz Jóźwik, (red.) Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013, Lublin 2007.