Chrystologia fundamentalna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0004
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: wykład ma na celu zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami teologii fundamentalnej będącej jedną z głównych dyscyplin teologicznych

Ograniczenia: żadne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: teologia fundamentalna – zagadnienia wstępne, podstawy metodologiczne, zarys dziejów; Objawienia Bożego – pojęcie, koncepcje, rodzaje, formy, znaki wiarygodności; ekonomia zbawienia i historia zbawienia – etap ST, chrystocentryzm
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny

Forma i warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie w trakcie rozmowy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Rusecki. Traktat o Objawieniu. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007; H. Seweryniak. Świadectwo i sens. Teologia fundamentalna. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2001