Ekonomia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:14300-XXXX-02WYK0098
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Ekonomia
Efekty kształcenia:
K_K01Dostrzega poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, identyfikuje własne kompetencje i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03Podejmuje wyzwanie celu w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U11Potrafi realizować indywidualną przedsiębiorczość oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
K_W01Zna terminologię używaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z:
- przedmiotem ekonomii,
- rynkiem i jego elementami,
- czynnikami kształtującymi popyt,
- zależnością pomiędzy popytem a ceną,
- teorią racjonalnego zachowania się konsumenta;
- problemami makroekonomicznymi;
- rachunkiem dochodu narodowego;
- determinantami dochodu narodowego;
- rolą państwa w gospodarce;
- teoretycznymi ramami bezrobocia, jego kosztami;
- problematyka inflacji i sposobami przeciwdziałania;
- teorią cykli koniunkturalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: uzyskanie co najmniej 60% wymaganych punktów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2001
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997
Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wyd. Polsoft – Akademia, Poznań 1995
Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997
Gulcz M., Ekonomia cz.I i II, Ars boni et aequi, Poznań