Historia zbawienia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0015
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie ogólne do historii zbawienia, pojęcie, czas i miejsce historii zbawienia; biblijna historia zbawienia i jej etapy: stworzenie świata i człowieka, początki zła, dzieje zbawienia od Abrahama do Chrystusa, czas Kościoła.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1991; J. Kudasiewicz, Wstęp do historii zbawienia, Lublin 1974; L. R. Moran, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1982; M. Bednarz, Historia zbawienia, wyd. 2 popr., Tarnów 1997 (Academica 20).