Seminarium doktoranckie z socjologii prawa i praw człowieka (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14200-XXXX-05SEM0486
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy doktorantów w zakresie socjologii prawa i praw człowieka oraz zasad i metod prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej, a także stymulowanie i kontrolowanie pracy doktorantów nad rozprawą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja uczestników i ich dotychczasowych prac naukowych
2. Wymagania stawiane pracom doktorskim i kryteria ich oceny
3. Etapy przygotowywania rozprawy doktorskiej
4. Podstawowe problemy badawcze w zakresie socjologii prawa i praw człowieka
5. Przegląd i prezentacja przez uczestników najbardziej interesujących najnowszych publikacji z zakresu socjologii prawa i praw człowieka
6. Dyskusja nad aktualnymi kwestiami w zakresie praw człowieka, w szczególności orzecznictwem odpowiednich organów krajowych i międzynarodowych
7. Prezentacja przez uczestników koncepcji ich pracy i dyskusja nad nią
8. Prezentacja przez uczestników wybranych fragmentów pracy
9. Prezentacja całej rozprawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Dyskusja, analiza tekstu.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Forma zaliczenia zajęć: zaliczenie w oparciu o uczestnictwo w zajęciach, przygotowane prace pisemne oraz odpowiednie postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrane prace na temat pisania prac naukowych, m. in.: G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Krakow 1996; R. Kolman, Poradnik dla doktorantow i habilitantów, Bydgoszcz 2000. Najnowsze publikacje z zakresu socjologii prawa i praw człowieka