Kościelny proces administracyjny (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Kod ECTS:10600-XXXX-0200WYK0138
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelny proces administracyjny
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelny proces administracyjny
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przygotowuje studentów prawa kanonicznego do pełnienia funkcji w administracji kościelnej tak czynnej, jak i w zakresie sprawiedliwości administracyjnej w Kościele.
CEL WYKŁADU:
w zakresie wiedzy: pogłębienie wiedzy odnośnie do poszczególnych aktów administracyjnych w Kościele, a szczególnie z zakresu ich wadliwości; zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i elementami ogólnej i szczególnej procedury w administracji kościelnej; poznanie środków odwoławczych od wadliwych aktów administracyjnych i procedur odwoławczych w historii i aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego;
w zakresie postaw: znajomość i umiejętność odpowiedzialnego interpretowania i stosowania instytucji kanonicznego prawa administracyjnego; kształtowanie postaw opartych na takich wartościach jak sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność, prawidłowe przestrzeganie procedur w stanowieniu aktów wykonawczych; budzenie poczucia odpowiedzialności za Kościół i troski o powiększanie w nim dobra wspólnego;
w zakresie umiejętności: przygotowanie studentów do praktycznego stosowania poznanej wiedzy w poradnictwie prawnym lub w kościelnych procesach administracyjnych; zdobycie umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami sporu administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie administracji.
Pojęcie prawa administracyjnego.
Podstawy konstytucyjne Kościelnego prawa administracyjnego.
Akt administracyjny poszczególny i jego wadliwości.
Podstawowe pojęcia i elementy ogólnej procedury administracji w Kościele.
Procedura administracyjna szczególna.
Systemy sprawiedliwości administracyjnej w prawie świeckim.
Rys historyczny sprawiedliwości administracyjnej w Kościele.
Środki zmierzające do zapobieżenia sporów administracyjnych.
Rekurs hierarchiczny.
Rekurs sporno-administracyjny do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: metoda historyczna oraz dogmatyczno - prawna, praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, wykład, z elementami dyskusji oraz rozważaniem kazusów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin ustny
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Pastor Bonus, AAS 80(1988), s. 841-912.
2.Z. Grocholewski, Posoborowy rozwój sprawiedliwości administracyjnej w Kościele, „Prawo, Administracja, Kościół” 1(2000), s. 11-34.: J. Krukowski, Komentarz do projektu ogólnej procedury administracyjnej, PK 22(1979), nr 3-4, s. 199-232.
3.J. Krukowski, Administracja w Kościele, Lublin 1985
4.A. G. Miziński, Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim, “Prawo, Administracja, Kościół” 1/2(20-21)/2005, s. 139-167.
5.A. G. Miziński, Motyw rekursu sądowego do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej, „Roczniki Nauk Prawnych” XV, 2(2005), s. 233-247.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.K. Orzeszyna, Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza, „Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Biuletyn” nr 16, s. 68-79.
2.T. Pieronek, Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza. PK 32(1989) nr 1-2 s. 27-43.
3.M. Sitarz, Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów, „Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Biuletyn” nr 16, s. 80-88.
4.E. Sztafrowski, Kuria Rzymska Jana Pawła II, PK 33(1990), nr 1-2, s. 21-81.