Katolicka nauka społeczna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14900-XXXX-05SEM0023
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia: Studenci uczą się umiejętności pisania pracy naukowej na podstawie źródeł i literatury oraz prawidłowego wyciągania wniosków, redagowania syntezy omawianych zagadnień. Cel: Pogłębienie umiejętności badania, analizowania i formułowania wskazań praktycznych z perspektywy katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki w celu poprawnego przygotowania się do napisania i obrony pracy magisterskiej.W zakresie wiedzy: przy zastosowaniu właściwej metody doprowadzenie słuchaczy do pozyskania wiedzy o najnowszych badanych zagadnieniach z obszarów życia społecznego i gospodarczego; zapoznanie z najnowszą metodyką i metodologią dotyczącą prowadzenia badań naukowych oraz pozyskiwanie i wykorzystywanie tej wiedzy dla dziedziny prowadzonych badań; poznanie kryteriów doboru źródeł; zdobycie umiejętności przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów; pisanie i redakcja pracy naukowej; poznanie zasad ochrony własności intelektualnej;w zakresie postaw: kształtowanie takich postaw jak: sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, skłonność do prowadzenia dialogu, a także wrażliwość na wartości nauczania społecznego Kościoła. Wyrabiając w sobie takie postawy uczestnicy zajęć przyczyniają się do kształtowania etosu pracy naukowej. Ponadto wyrabiają sobie postawę samokrytycyzmu w pracy twórczej, a także odpowiedzialności za własną pracę i dobro wspólne. Własną pracą inicjują nowe obszary badawcze.w zakresie umiejętności: uczestnicy seminarium własnymi badaniami wnoszą samodzielny wkład do zasobów wiedzy poprzez krytyczną analizę, zakwalifikowanie i ocenę podejmowanego zagadnienia oraz podanie prawidłowego jego rozwiązania. W swoim działaniu zachowują się oryginalnie i twórczo posługując się instrumentami prowadzonych badań, wykorzystując najnowsze metody i rozwiązania. Zdobywają zdolność rozwiązywać problemów naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy doktorskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy doktorskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy doktorskiej. Seminarium związane jest ściśle z tematyką przygotowanych na nim rozpraw doktorskich, które dotyczą aktualnych problemów życia społecznego i gospodarczego analizowanych z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej i socjologii gospodarki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, dyskusja, referowanie tematów, dyskusja nad planem, czytanie i wspólna krytyka wybranych fragmentów przygotowywanej pracy.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Uczestnicy otrzymują zaliczenie. Warunkiem jest udział w seminarium, aktywność i opanowanie warsztatu naukowego, przedstawienie planu pracy, sukcesywnie fragmentów pracy i całościowego opracowania tematu badawczego w formie pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa: zależnie od podejmowanej problematyki. Uzupełniająca: zależnie od podejmowanej problematyki.