Etyka ogólna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301CWI0622
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Etyka ogólna
Efekty kształcenia:
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozpraw w języku, w którym prowadzony jest kierunek studiów, z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym nowożytnym języku obcym oraz w językach klasycznych w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: etyka (E), historia filozofii (H), logika (L), metafizyka (M)
K_W05ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:- mają dopomagać studentom w zrozumieniu treści wykładu kursorycznego z etyki ogólnej;- mają umożliwić studentom nabywanie następujących umiejętności: analizowanie tekstu filozoficznego, przygotowywanie krótkich prac pisemnych, dyskutowanie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia poruszają następujące zagadnienia: 1. Definicja etyki; 2. Przedmiot etyki (moralność) i podstawowe kategorie etyki normatywnej; 3. Etyka normatywna - etyka opisowa - teologia moralna; 4. Podstawowe zagadnienia metaetyczne: kognitywizm a nonkognitywizm, G.E. Moore'a krytyka błędu naturalistycznego, zagadnienie realizmu w etyce; 5. Spór o normę moralności (eudajmonizm, deontonomizm, personalizm); 6. Konsekwencjalizm (utylitaryzm) a nonkonsekwencjalizm (personalizm, kantyzm) - uzasadnianie w etyce; 7. Koncepcja prawa naturalnego; 8. Koncepcja sumienia; 9. Ogólna charakterystyka cnót moralnych; 10. Wybrane zagadnienia etyki stosowanej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: - analizowanie sporów moralnych; - analizowanie tekstów filozoficzno-etycznych; - dyskutowanie;
Obowiązkowa obecność. Trzy kolokwia pisemne (I i II semestr). Student musi zaliczyć dwa z trzech kolokwiów. Praca pisemna (II semestr)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993; T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996; A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1995; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1995.
Bibliografia uzupełniająca: A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, 1994; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2-3, Lublin 1995; P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998; A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 1987.