Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301CWI0620
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Antropologia filozoficzna
Efekty kształcenia:
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozpraw w języku, w którym prowadzony jest kierunek studiów, z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym nowożytnym języku obcym oraz w językach klasycznych w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: etyka (E), historia filozofii (H), logika (L), metafizyka (M)
K_W05ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
1.Zapoznanie studenta z nośnymi w filozofii i kulturze interpretacjami człowieka: przedfilozoficznymi (religijnymi), filozoficznymi (starożytnymi, średniowiecznymi, nowożytnymi i współczesnymi). 2.Analiza faktu ludzkiego, ukazanie jego specyfiki, struktury oraz wyodrębnione rozumienie człowieka jako osoby. 3.Pokazanie człowieka w kontekście swej działalności kulturotwórczej: poznawczej, decyzyjnej (moralnościowej), społecznej oraz religijnej. 4.Nabycie (ew. doskonalenie) umiejętności rozumienia i dyskutowania podstawowych problemów filozoficznych związanych z rozumieniem człowieka.5.Ukazanie specyfiki realistycznego rozumienia człowieka jako osoby, czyli bytu rozumnego i wolnego, doskonalącego swoje potencjalności za pomocą różnych sprawności (cnót).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia stanowią dopełnienie wykładu z antropologii filozoficznej. Część historyczna polega na zilustrowaniu myśli przedstawianych na wykładzie filozofów przez sięgnięcie do ich tekstów oraz opracowań ich myśli. Część merytoryczna polega na ponownym przemyśleniu zagadnień prezentowanych na wykładzie, dyskusję nad nimi, postawieniu dodatkowych pytań, a także sięgnięcie do tekstów źródłowych Tomasza z Akwinu. Problematyka zajęć dotyczy sposobów interpretacji faktu ludzkiego (ewolucjonizm, psychoanaliza, empiryzm, filozofia analityczna, realistyczna metoda wyjaśniania), struktury bytu ludzkiego, wyjaśnienia faktu i sposobu poznania ludzkiego, wolności, religijności, moralności i kultury. Podstawą analiz jest realistyczna metoda wyjaśniania rzeczywistości wypracowana w nurcie arystotelesowsko-tomistycznym ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć tomizmu egzystencjalnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Analiza tekstów klasycznych i opracowań, metoda projektu i jego prezentacja, prelekcja, dyskusja problemowa.
Forma zaliczenia: warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny udział, prezentacja projektów, pisemny sprawdzian wiedzy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: M. A. Krąpiec, Ja - człowiek, Lublin 1988; M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1988; Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Kęty 2000, Arystoteles, O duszy, Warszawa 1986.
Bibliografia uzupełniająca: W. Pannenberg, Kim jest człowiek, Paryż 1978; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985; J. Maritain, Człowiek i państwo, Kraków 1993; M. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004; Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 2006; H. Kiereś, Człowiek i sztuka, Lublin 2006; tenże, Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007; M. Krąpiec, Człowiek i polityka, Lublin 2007; P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, Lublin 2008; E. Gilson, Tomizm, Warszawa 2000; E. Gilson, Realizm tomistyczny, Warszawa 1968.