Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301CWI0624
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe obowiązkowe » Historia filozofii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z myślą filozofów średniowiecznych, podstawowymi terminami technicznymi. Student powinien zdobyć kompetencje poznawcze w zakresie analizy tekstu źródłowego, a także zdobyć podstawowe umiejętności praktyczne związane z pisaniem prac naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem ćwiczeń są podstawowe zagadnienia filozofii starożytnej chrześcijańskiej (patrystyka) oraz filozofii średniowiecznej. Zostanie podjęta tematyka zależności między filozofią starożytną a średniowieczną, zależności zachodzących między teologią i filozofią na podstawie myśli autorów średniowiecznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Metoda problemowa, praca z tekstem, praca w grupie.
Forma zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach, kolokwia pisemne, praca semestralna, aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000; R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Kęty 1999.
Bibliografia uzupełniająca: E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1987; W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001.