Historia filozofii średniowiecznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Kod ECTS:08100-XXXX-0301WYK0624
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Semestr 6 » Przedmioty do wyboru
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia wprowadzają w zagadnienia historii filozofii średniowiecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ponieważ wykład stanowi wprowadzenie do studium myśli wieków średnich, to rozpoczyna się krótką prezentacją dziejów odkrywania filozofii średniowiecznej. Następnie zostają omówione najważniejsze postacie i problemy filozofii średniowiecznej zaczynając od Boecjusza, jako pośrednika w przekazywaniu tradycji starożytnej średniowieczu. Dalej zostaną przedstawione w najważniejszych zarysach dziele renesansu karolińskiego, renesansu XII wieku, spór dialektyków z antydialektykami, z zaznaczeniem roli św. Anzelma, spór o powszechniki, krótki zarys średniowiecznej myśli arabskiej i żydowskiej, formowanie się nurtów wieku XIII i najważniejsze postacie tego okresu oraz najważniejsze tendencje i myśliciele wieku XIV.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny.
Forma zaliczenia: egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966; R. Heizmann, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Kęty 1999; G. d'Onofrio, Historia teologii. Epoka średniowiecza, tłum. W. Szymona, Kraków 2005; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000; F. van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

Bibliografia uzupełniająca: zostanie podana na zajęciach.